1.05.16. § 27/3 - Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy, výživy a styku s nezletilým dítětem pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezletilého

§ 25 zákona o rodině

Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

§ 26 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostřed, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

(5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

§ 27 zákona o rodině

(1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

(2) Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

§ 50 zákona o rodině

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

(2) Ustanovení § 26 až 28 platí tu obdobně.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy, výživy a styku s nezletilou …, nar. …, pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezletilé

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Dne ... jsem uzavřel manželství s ..., rozenou ..., před ... v ... . Během manželství se nám dne ... narodila dcera ... . Dne ... podala matka nezletilé … žalobu o rozvod našeho manželství, řízení je vedeno u Okresního soudu v ... pod spisovou značkou ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilé ...
- výslechem účastníků řízení
- spisem Okresního soudu v … vedeném pod sp. zn. …

II.

Do narození nezletilé … jsme s její matkou bydleli u jejích rodičů v rodinném domku. Již v době těhotenství … začalo nejen mezi námi dvěma, ale i mezi mnou a rodiči matky nezletilé docházet ke stále častějším hádkám, které nakonec vyvrcholily dne …, kdy jsem byl z výše uvedeného domku rodiči matky nezletilé vykázán. Po narození nezletilé … jsem tuto naposledy viděl v porodnici, kam jsem se na ni přišel podívat. Od jejího narození se o ni stará matka, a to s ohledem na to, že se v současné době stále ještě jedná o kojence, kdy je péče matky o dítě nezbytná. Jelikož matka nezletilé žije u svých rodičů, kteří ke mně nadále chovají jisté výhrady a matka nezletilé je v tomto ohledu zcela vlivem svých rodičů, bylo mi dne … matkou nezletilé … výslovně zakázáno, abych k nim chodil na návštěvu. Z výše uvedených důvodů byla matkou nezletilé podána žaloba o rozvod našeho manželství. Matka nezletilé se mnou jakkoliv odmítá o výchově, výživě a styku s nezletilou dohodnout a ponechává na soudu, aby tento rozhodl o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti pro dobu po rozvodu manželství. V tomto směru nepomohlo ani má snaha o řešení vzniklé situace prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

III.

Vzhledem k tomu, že bych chtěl, aby se mezi mnou a mou dcerou vytvořil pevnější citový vztah již od jejího útlého věku, mám zájem se s ní v co nejširším možném rozsahu stýkat, abych alespoň částečně se mohl podílet na její výchově. Na druhé straně si uvědomuji, jakou nepostradatelnou roli má pro malé dítě matka, proto se domnívám, že u ní je v současné době pro mou dceru nejvhodnější výchovné prostředí. Pokud jde o mou vyživovací povinnost k nezletilé ..., výživné ve výši ... Kč vzhledem k mým finančním možnostem, to je průměrné výši mého čistého měsíčního příjmu ... Kč z nějž musím hradit ..., považuji za přiměřené mým schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům, jakož též i odůvodněným potřebám nezletilé ... .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- správou zaměstnavatele otce nezletilé ...
- potvrzením o ...

IV.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Nezletilá ..., narozená ..., se svěřuje do výchovy matky.

II. Otec nezletilé …, narozené …, je povinen platit na výživu nezletilé částku ... Kč měsíčně a to vždy do ... dne každého měsíce předem k rukám matky nezletilé.

III. Otec nezletilé …, nar. …, je oprávněn se stýkat s nezletilou každou ... po dobu ... za přítomnosti matky nezletilé.

IV. Nezletilá ..., narozená ..., se pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilé svěřuje do výchovy matky.

V. Otec nezletilé …, narozené …, je povinen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilé platit na výživu nezletilé částku ... Kč měsíčně a to vždy do ... dne každého měsíce předem k rukám matky nezletilé.

VI. Otec nezletilé …, nar. …, je pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilé oprávněn se stýkat s nezletilou každou ... po dobu ... za přítomnosti matky nezletilé.

VII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V... dne...
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.