1.05.17. § 27/3 - Návrh na zahájení řízení o změně výchovného prostředí nezletilého dítěte v důsledku opakovaně bezdůvodného bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem

§ 27 zákona o rodině

(1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

(2) Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o změně výchovného prostředí nezletilého …, narozeného …, a o svěření nezletilého do výchovy druhého rodiče

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého …, narozeného …, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, rozhodnuto, že se nezletilý … svěřuje pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do výchovy matky, otci v této souvislosti bylo určeno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Vzhledem k tomu, že matka nezletilého nerespektovala mimosoudní dohodu, kterou uzavřeli oba rodiče nezletilého ohledně styku otce nezletilého s nezletilým pro dobu po rozvodu, k návrhu otce rozhodl Okresní soud v … svým rozsudkem ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, tak, že upravil styk otce nezletilého s nezletilým …, a to v následujícím rozsahu: … .

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

III.

Matka nezletilého od počátku ani výše uvedený soudem upravený styk otce nezletilého s nezletilým nerespektovala. Od samého počátku pod různými záminkami mi odmítala nezletilého ke styku dle výše uvedené dohody vydat, přičemž toto odůvodňovala například tím, že … . Mnohokrát se také stalo, že když jsem si přišel nezletilého ve stanovenou dobu ke styku vyzvednout, matka nezletilého nebyla v tuto dobu doma, respektive mi nikdo neotevřel. Matce nezletilého byla v této souvislosti již opakovaně uložena v rámci soudního výkonu rozhodnutí o úpravě mého styku s nezletilým pokuta, přes tuto skutečnost a přes následné výzvy ze strany soudu, aby respektovala výše uvedené rozhodnutí o úpravě mého styku s nezletilým, matka mi nadále opakovaně a zjevně bezdůvodně brání v tomto styku. Situaci jsem se pokoušel řešit i prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale ani v jeho moci nebylo možno zjednat nápravu.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, na jehož základě byl veden výkon rozhodnutí ohledně styku otce nezletilého s nezletilým …,
- výslechem svědků … bytem ...
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

IV.

Podle mých informací, poté, co matka nezletilého … navázala vztah s …, k čemuž došlo asi v době …, přestala dbát o řádnou výchovu nezletilého, který jí byl po rozvodu našeho manželství svěřen. Matka, dle mých informací, tráví večery mimo domov, nezletilého ponechává doma pouze s jeho …, měl-li jsem možnost náhodně se s nezletilým … setkat, tento mi řekl, že … a že … . Matka nezletilého byla dle mých informací nedávno řešena Policií ČR pro spáchání přestupku … a v této souvislosti ji byla uložena …, když výše uvedeného přestupku se dopustila v době, kdy jsem se dne … oprávněně dožadoval styku s nezletilým. Podle informace, již mi poskytl pan …, matka dokonce … . Pokud jde o mne, žiji … v bytě …, kde by měl syn k dispozici svůj pokoj a s ohledem na moje bydliště by nedošlo ani k jeho vytržení z jeho ostatních sociálních kontaktů. Nezletilý by také mohl i nadále navštěvovat …, již v současné době navštěvuje. Moje majetkové poměry se od doby posledního rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilém nezměnily, i nadále pracuji jako …, můj průměrný měsíční příjem činí … Kč. Pokud je mi známo, matka nezletilého pracuje jako …, nejsou mi však známy její majetkové poměry.

Důkazy:
- výslechem otce a matky nezletilého
- výslechem nezletilého …
- výslechem svědka … bytem …
- přestupkovým spisem OO Policie ČR v … vedeným pod sp. zn. …
- zprávou zaměstnavatelů otce a matky nezletilého

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám proto zato, že matčino opakovaně bezdůvodné bránění mi ve styku s nezletilým lze považovat za natolik kvalifikovanou změnu poměrů, jež vyžaduje nové rozhodnutí o výchovném prostředí nezletilého a s ohledem na to navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž byl nezletilý …, nar. …, svěřen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do výchovy matky a otci bylo stanoveno výživné, se mění tak, že se nezletilý …, narozený …, svěřuje do výchovy otce, a to s účinností od právní moci tohoto rozsudku.

II. Matka nezletilého …, nar. …, je povinna přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši … Kč měsíčně, splatnou vždy do … dne v měsíci předem k rukám otce nezletilého, a to počínaje právní mocí tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.1.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.