1.05.18. § 27/4 - Návrh na zahájení řízení o omezení styku rodiče nezletilého dítěte s dítětem

§ 27 zákona o rodině

(3) Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o omezení styku otce nezletilého …, narozeného …, s nezletilým

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého …, narozeného …, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … rozhodnuto o tom, že se nezletilý … svěřuje pro dobu po rozvodu do výchovy matky nezletilého, otci nezletilého bylo určeno výživné v částce … Kč měsíčně; současně bylo rozhodnuto o úpravě styku otce nezletilého s nezletilým …, a to tak, že otec byl oprávněn se s nezletilým stýkat vždy … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Styk otce nezletilého s nezletilým … v době po rozvodu manželství rodičů nezletilého probíhal zpočátku normálně. V průběhu … však otec začal nezletilého vyzvedávat ke styku u jeho matky nepravidelně, mnohdy si jej po dobu … vůbec ke styku nevyzvedl. K dotazům matky nezletilého, proč otec nezletilého ke styku vyzvedává nepravidelně, popř. vůbec tento matce vždy odvětil, že styk s nezletilým je jeho právem a nikoliv jeho povinností. Situace se však vyhrotila v průběhu …, kdy dle sdělení nezletilého si jej otec začal vyzvedávat s tím, že po vyzvednutí nezletilého od matky nezletilého odvezl do …, kde jej ponechal, a odjel nezletilému neznámo kam, přičemž se vracel až … , a to, dle sdělení syna, v podnapilém stavu. Takto nezletilého ponechával samotného mnohdy i po dobu celého soudem upraveného styku s nezletilým. Na mé výhrady ohledně tohoto způsobu styku s nezletilým otec nereagoval, popř. byl, a to i před nezletilým, verbálně agresivní, k výhradě nezletilého k tomuto průběhu styku tohoto dokonce i jednou fyzicky napadl a nepřiměřeně ztrestal. Situace se dále vyhrotila dne …, kdy …, čehož byl údajně svědkem pan … . Od té doby se syn na styk s jeho otcem již netěší a naopak se mu snaží vyhýbat tím, že … .

Důkazy:
- výslechem otce a matky nezletilého
- výslechem svědka … bytem …
- výslechem nezletilého … .

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti mám za to, že je v zájmu nezletilého, aby soud styk nezletilého … s jeho otcem omezil. Z tohoto důvodu navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž byl mimo jiné upraven styk otce nezletilého …, nar. … s nezletilým, se v části týkající se úpravy rozsahu styku otce nezletilého s nezletilým mění tak, že otec nezletilého je oprávněn se s nezletilým …, narozeným … stýkat v … a to od … do … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.