1.05.20. § 27/4 - Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem - vnukem

§ 27 zákona o rodině

(4) Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

nic

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
dědeček … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče …, nar. … s nezletilým …, nar. …

počet stejnopisů:
(čtvermo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství rodičů nezletilého …, narozeného …, bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . V této souvislosti bylo rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … rozhodnuto o tom, že se nezletilý …, nar. … svěřuje pro dobu po rozvodu do výchovy matky nezletilého, mé bývalé snachy a otci nezletilého, mému synovi, bylo určeno výživné v částce … Kč měsíčně; současně bylo rozhodnuto o úpravě styku otce nezletilého s nezletilým …, a to tak, že otec byl oprávněn se s nezletilým stýkat vždy … . Navrhovatel je dědečkem nezletilého … ze strany otce. V současné době jej již ovdovělý.

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rodným listem otce nezletilého …

II.

Styk otce s nezletilým probíhal podle výše uvedeného rozsudku soudu pravidelně v rozsahu …, a to až do doby, kdy uzavřela matka nezletilého nové manželství s … . V rámci styku nezletilého … s jeho otcem oba často pobývali u mne v …, neboť já mám vnuka velmi rád a on mne, domnívám se říct, také. Během pobytu vnuka u mne, tento projevoval zvýšený zájem o …, v čemž jsem jej spolu s jeho otcem velmi podporovali, neboť se jedná dle mého názoru o velmi pěkný koníček, jenž podporuje dětskou tvořivost, zručnost a trpělivost a podobné možnosti svého uplatnění v místě svého bydliště nemá. Nezletilý také u mne velmi rád …, a pravidelně se vždy dožadoval … . Vnuk měl také v místě mého bydliště hodně kamarádů, a to i velmi blízkých. Od doby trvání nového manželství matky nezletilého, resp. od …, matka nezletilého začala postupně otci nezletilého neumožňovat styk s nezletilým. Situace došla až potud, že matka nezletilého pod různými záminkami odmítala nezletilého dle soudního rozhodnutí ke styku otci zcela vydat, což zdůvodňovala např. tím že …, přitom … . Vícekrát se stalo i to, že jsem byl těmto situacím osobně přítomen.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení

III.

Dne … utrpěl otec nezletilého, můj syn … při autohavárii těžké zranění, v důsledku čehož je od této události hospitalizován v nemocnici … a připoután na lůžko. Matka nezletilého od doby zranění mého syna nezletilému ani jednou neumožnila, aby jej navštívil. Nejen s ohledem na synovu situaci, ale také především proto, aby nebyla zpřetrhána citová pouta mezi mnou a nezletilým … jsem proto matku nezletilého, k níž necítím žádné nepřátelství a s níž jsem se i po rozvodu jejího manželství s mým synem snažil udržovat přátelské vztahy, poprosil, aby ke mně mohl nezletilý jezdit, s tím, že bychom společně mj. i navštěvovali syna v nemocnici. Matka nezletilého však se mnou odmítla hovořit. Já mám na udržování kontaktu s nezletilým opravdový zájem a s vnukem máme velmi dobrý vztah, když tento se na naše setkání vždy velmi těšil. Mám zato, že je v zájmu nezletilého …, a to již i s ohledem na jeho věk, aby se stýkal se svým jediným prarodičem, jestliže tento má o vnuka zájem, je schopen se o něj v době styku postarat a jeho výchovné působení na něj není v rozporu s výchovou rodičů.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou o zranění otce nezletilého

IV.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na to, že není v současné době pro postoj matky nezletilého možné dosáhnout dohody mimosoudní cestou, nezbývá mi než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. …, narozený …, dědeček nezletilého …, narozeného …, je oprávněn se stýkat s nezletilým vždy každý ... v kalendářním roce v době od ... hodin následně do ... … hodin..., dále o hlavních letních prázdninách ... dnů a o vánočních prázdninách ... dnů, a to tak, že dědeček nezletilého termín styku v době prázdnin matce nezletilého oznámí vždy předem nejpozději k ... a k ... každého kalendářního roku.

II. Matka je povinna nezletilého na styk s jeho dědečkem vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu jej jeho dědečkovi předat v místě bydliště matky.

III. Dědeček nezletilého je povinen nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu ho opět matce předat v místě bydliště matky.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.