2.04.03.  § 66/1 - Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte jako společného dítěte manžely

§ 63 zákona o rodině

(1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí (§ 31 až 37b).

§ 66 zákona o rodině

(1) Jako společné dítě mohou někoho osvojit jen manželé.

§ 67 zákona o rodině

(1) K osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Je-li toto dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba také jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení.

§ 68 zákona o rodině

(1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže
a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo
b) po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i v případě, že rodič je nezletilý.

(3) O splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhoduje ke dni podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníkem dítěte, popřípadě rodičem dítěte soud.

§ 68a zákona o rodině

Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů.

§ 69 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
a) … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

b) … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem tamtéž

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
zemřel dne …

Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého …, nar. …

počet stejnopisů:
(čtvermo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Navrhovatelé uzavřeli manželství dne … před … v … . Jak u navrhovatele, tak i u navrhovatelky se jedná o manželství prvé. Z tohoto manželství se dosud nenarodilo žádné dítě. Navrhovatelé jsou vedeni jako žadatelé o osvojení u …. Z rozhodnutí … ze dne … č.j. … navrhovatelé převzali dne … nezletilého …, narozeného … do předadopční péče.

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého …
- výslechem navrhovatelů
- rozhodnutím … ze dne … č.j. …o převzetí nezletilého … do předadopční péče .

II.

Po zvážení všech důsledků se oba navrhovatelé rozhodli, že chtějí nezletilého … osvojit jako společné dítě. Nezletilého máme od …, tj. více než tři měsíce ve své péči na naše vlastní náklady. Navrhovatelka je na mateřské dovolené a celodenně o něj pečuje. Navrhovatel, jenž pracuje jako … u … v … má dostatečné příjmy, aby rodinu zabezpečil i finančně. K nezletilému … jsme oba získali hluboký citový vztah a jsme schopni zajistit veškeré podmínky pro jeho výchovu. Navrhovatelé spolu s nezletilým užívají rodinný domek o velikosti … v …, k němuž máme právo … . V tomto domě má nezletilý vlastní pokoj.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelů
- zprávou zaměstnavatele navrhovatele … o příjmech navrhovatele
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

III.

Také nezletilý … k oběma navrhovatelům navázal silný citový vztah. Nezletilý je zdráv, rovněž zdravotní stav navrhovatelů je dobrý. Žádný z navrhovatelů nikdy nebyl soudně trestán.

Důkazy:
- zprávami o zdravotním stavu navrhovatelů
- zprávou o zdravotním stavu nezletilého …
- výslechem navrhovatelů
- výpisem z rejstříku trestů obou navrhovatelů

IV.

Matka nezletilého … udělila souhlas k osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům. Otec nezletilého zemřel dne … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- úmrtním listem otce nezletilého
- písemným souhlasem matky nezletilého k osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům, podaným před … v … dne … .

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, syn …, rozené …, narozené …, a otce …, narozeného … , zemřelého …, je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem …, rozené …, narozené … v …, bytem v …, a …, narozeného …, bytem tamtéž.

II. Osvojenec ponese příjmení ** …**.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.