2.04.04.  § 66/2 - Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů

§ 63 zákona o rodině

(1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí (§ 31 až 37b).

§ 67 zákona o rodině

(1) K osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Je-li toto dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba také jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení.

§ 68 zákona o rodině

(1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže
a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo
b) po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i v případě, že rodič je nezletilý.

(3) O splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhoduje ke dni podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníkem dítěte, popřípadě rodičem dítěte soud.

§ 68a zákona o rodině

Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů.

§ 69 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilá … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilé …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Navrhovatel uzavřel manželství dne … s …, rozenou …, narozenou …, matkou nezletilé …, narozené … . U navrhovatele se jednalo o manželství prvé, u matky nezletilé … o manželství druhé, když z předchozího manželství matky nezletilé … s panem …, narozeným …, jež bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, se narodila právě nezletilá … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla nezletilá pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilé svěřena do výchovy matky, … bylo stanoveno platiti na nezletilou výživné v částce … . Z manželství navrhovatele a matky nezletilé … se nenarodilo dosud žádné dítě.

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilé …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- výslechem účastníků řízení

II.

Po zvážení všech důsledků jsem se rozhodl, že chci nezletilou … osvojit. Nezletilou ode dne uzavření manželství s její matkou …, tj. více než tři měsíce máme oba s její matkou ve své péči na své vlastní náklady. Matka nezletilé je v současné době s nezletilou na mateřské dovolené a celodenně o nezletilou pečuje. Já pracuji jako … u … v …, kde dosahuji průměrného čistého měsíčního příjmu … Kč. Za mého dosavadního ekonomicky produktivního života jsem si vytvořil natolik dostatečně velké úspory, abych svou rodinu byl schopen finančně zabezpečit po všech stránkách i pro případ nenadálých nepříznivých událostí. K nezletilé … jsem získal hluboký citový vztah a jsem schopen zajistit spolu s její matkou a mou manželkou veškeré podmínky pro její výchovu. Celá rodina užíváme společně byt o velikosti … v …, k němuž mi svědčí vlastnické právo. V tomto bytě má nezletilá svůj vlastní pokoj.

Důkazy:
- výslechem navrhovatele
- výpisem z účtu navrhovatelky, vedeném u …
- zprávou zaměstnavatele o příjmech navrhovatele
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- výpisem z katastru nemovitostí ohledně bytu …

III.

Také nezletilá … k mně navázala silný citový vztah. Nezletilá je zdráva, rovněž můj zdravotní stav je dobrý. Navrhovatel nikdy nebyl soudně trestán.

Důkazy:
- zprávou o zdravotním stavu navrhovatele
- zprávou o zdravotním stavu nezletilé …
- výslechem navrhovatele
- výpisem z rejstříku trestů navrhovatele

IV.

S otcem nezletilé, … jsem o mém záměru hovořil a tento se vyjádřil v tom smyslu, že k osvojení nezletilé … mnou dá souhlas, neboť … . Matka nezletilé … s osvojením nezletilé mnou také souhlasí.

Důkazy:
- výslechem otce nezletilé …
- výslechem matky nezletilé

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhovatel navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilá …, narozená …, dcera …, rozené …, narozené …, a otce …, narozeného …, je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem …, narozeného … v …, bytem v ….

II. Osvojenec ponese příjmení **…**.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.