2.04.05.  § 69/3 - Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého dítěte jeho poručníkem, jenž o nezletilého poručence osobně pečuje popř. pěstounem nebo také jinou fyzickou osobou, do jejíž výchovy bylo nezletilé dítě svěřeno

§ 63 zákona o rodině

(1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí (§ 31 až 37b).

§ 67 zákona o rodině

(1) K osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Je-li toto dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba také jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení.

§ 68 zákona o rodině

(1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže
a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo
b) po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i v případě, že rodič je nezletilý.

(3) O splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhoduje ke dni podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníkem dítěte, popřípadě rodičem dítěte soud.

§ 68a zákona o rodině

Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů.

§ 69 zákona o rodině

(1) Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad.

(3) Rozhodne-li se pěstoun osvojit dítě svěřené mu do pěstounské péče, nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu o osvojení bylo dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči pěstouna na jeho náklad, pokud pěstounská péče trvala alespoň po tuto dobu.

(4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně v případech, kdy se rozhodne osvojit dítě svěřené mu do výchovy jiná fyzická osoba než rodič podle § 45, a v případech, kdy se rozhodne osvojit dítě poručník, který o ně osobně pečuje.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … ), zemřela …
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … ), zemřel …

Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého …, nar. …, jeho poručníkem

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil z manželství …, narozené … a …, narozeného dne … . Oba rodiče nezletilého zahynuli při … dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … jsem byla ustanovena poručníkem nezletilého … a takto jsem i jeho jediným zákonným zástupcem.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- úmrtními listy rodičů nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Po zvážení všech důsledků jsem se rozhodla, že chci nezletilého … osvojit. O nezletilého od …, tj. více než tři měsíce osobně pečuji. Jsem v současné době na mateřské dovolené a o nezletilého pečuji celodenně. Za mého dosavadního ekonomicky produktivního života jsem si vytvořila natolik dostatečně velké úspory, abych mne a nezletilého byla schopna finančně zabezpečit. K nezletilému … jsem získala hluboký citový vztah a jsem schopna zajistit veškeré podmínky pro jeho výchovu. Užíváme spolu s nezletilým byt v …, o velikosti …, k němuž mi svědčí vlastnické právo. V tomto bytě bude mít nezletilý k dispozici vlastní pokoj.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- výpisem z účtu navrhovatelky, vedeném u …
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- výpisem z katastru nemovitostí ohledně bytu …

III.

Také nezletilý … k mně navázal silný citový vztah. Nezletilý je zdráv, rovněž můj zdravotní stav je dobrý. Navrhovatelka nikdy nebyla soudně trestána.

Důkazy:
- zprávou o zdravotním stavu navrhovatelky
- zprávou o zdravotním stavu nezletilého …
- výslechem navrhovatelky
- výpisem z rejstříku trestů navrhovatelky

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhovatelka navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, syn …, rozené …, narozené …, zemřelé … a otce …, narozeného …, zemřelého …, je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem …, rozené …, narozené … v …, bytem v … .

II. Osvojenec ponese příjmení ** …**.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.