2.04.06.  § 73 - Návrh na zahájení řízení o zrušení osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů

§ 63 zákona o rodině

(1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí (§ 31 až 37b).

§ 73 zákona o rodině

(1) Osvojení, vyjma osvojení nezrušitelného, může soud zrušit jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele.

(2) Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojenec bude mít opět své dřívější příjmení.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o zrušení osvojení nezletilého …, nar. …

počet stejnopisů:
(čtvermo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Manželství navrhovatele a matky nezletilé bylo uzavřeno dne ... . Rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci … jsem se stal osvojitelem nezletilého ... .

Důkazy:
- oddacím listem
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č.j. ... s vyznačenou doložkou právní moci

II.

K rozhodnutí o osvojení nezletilého ... mne vedlo … Snažil jsem se nezletilému ... nahradit otce a vytvořit mu pocit úplné rodiny. Zpočátku byl vztah mezi mnou a nezletilým ... velmi dobrý. To se však změnilo …, kdy se nezletilý začal dopouštět … . Dne … nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž bylo mé manželství s matkou nezletilého rozvedeno. K rozvodu našeho manželství došlo z důvodu … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý pro dobu po rozvodu našeho manželství svěřen do výchovy matky nezletilého a mně bylo stanoveno výživné ve výši … Kč. V měsících ... roku ... se náš vztah s nezletilým vyhrotil. Při občasných návštěvách, kdy po mně chtěl nezletilý ... peníze, mně posléze začal hrubě urážet a napadat. K zlomovému bodu našeho vztahu s nezletilým došlo dne …, kdy mne nezletilý fyzicky napadl a způsobil mi …, za což byl dne … pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na ... měsíců s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu na … let. Za těchto okolností již s nezletilým ... nechci mít nic společného a současně se domnívám, že jsou zde dány závažné důvody pro zrušení osvojení.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Osvojení nezletilého ..., narozeného ..., osvojitelem ..., narozeným ..., bytem ..., vyslovené rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č.j. ..., se zrušuje.

II. Nezletilý … bude mít opět své dřívější příjmení ** ... **.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.