2.04.08.  § 74/2 - Návrh na zahájení řízení o nezrušitelné osvojení nezletilého dítěte manželem jednoho z rodičů

§ 63 zákona o rodině

(1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí (§ 31 až 37b).

(dále viz příslušná zákonná ustanovení u vzoru č. 2.04.01)

Osvojení nezrušitelné

§ 74 zákona o rodině

(1) Osvojení může být provedeno také tak, že soud na návrh osvojitele rozhodne, aby osvojitel byl zapsán v matrice místo rodiče osvojence.

(2) Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, a nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte.

(3) Toto osvojení nelze zrušit.

§ 75 zákona o rodině

Osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilá … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilé …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Navrhovatel uzavřel manželství dne … s …, rozenou …, narozenou …, matkou nezletilé …, narozené … . U navrhovatele se jednalo o manželství prvé, u matky nezletilé … o manželství druhé, když z předchozího manželství matky nezletilé … s panem …, narozeným …, jež bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, se narodila právě nezletilá … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla nezletilá pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilé svěřena do výchovy matky, … bylo stanoveno platiti na nezletilou výživné v částce … . Z manželství navrhovatele a matky nezletilé … se nenarodilo dosud žádné dítě.

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilé …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- výslechem účastníků řízení

II.

Po zvážení všech důsledků jsem se rozhodl, že chci nezletilou … osvojit, a to nezrušitelně, abych mohl být zapsán v matrice místo jejího otce. Nezletilou ode dne uzavření manželství s její matkou …, tj. více než tři měsíce máme oba s její matkou ve své péči na své vlastní náklady. Matka nezletilé je v současné době s nezletilou na mateřské dovolené a celodenně o nezletilou pečuje. Já pracuji jako … u … v …, kde dosahuji průměrného čistého měsíčního příjmu … Kč. Za mého dosavadního ekonomicky produktivního života jsem si vytvořil natolik dostatečně velké úspory, abych svou rodinu byl schopen finančně zabezpečit po všech stránkách i pro případ nenadálých nepříznivých událostí. K nezletilé … jsem získal hluboký citový vztah a jsem schopen zajistit spolu s její matkou a mou manželkou veškeré podmínky pro její výchovu. Celá rodina užíváme společně byt o velikosti … v …, k němuž mi svědčí vlastnické právo. V tomto bytě má nezletilá svůj vlastní pokoj.

Důkazy:
- výslechem navrhovatele
- výpisem z účtu navrhovatelky, vedeném u …
- zprávou zaměstnavatele o příjmech navrhovatele
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- výpisem z katastru nemovitostí ohledně bytu …

III.

Také nezletilá … k mně navázala silný citový vztah. Nezletilá je zdráva, rovněž můj zdravotní stav je dobrý. Navrhovatel nikdy nebyl soudně trestán.

Důkazy:
- zprávou o zdravotním stavu navrhovatele
- zprávou o zdravotním stavu nezletilé …
- výslechem navrhovatele
- výpisem z rejstříku trestů navrhovatele

IV.

S otcem nezletilé, jenž o nezletilou neprojevuje žádný zájem, má vlastní rodinu a na nezletilou pouze platí soudem stanovené výživné, jsem o mém záměru osvojit nezrušitelně nezletilou, hovořil a tento se vyjádřil v tom smyslu, že k nezrušitelnému osvojení nezletilé … mnou dá souhlas, neboť … . Matka nezletilé … s nezrušitelným osvojením nezletilé mnou také souhlasí.

Důkazy:
- výslechem otce nezletilé …
- výslechem matky nezletilé …

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhovatel navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilá …, narozená …, dcera …, rozené …, narozené …, a otce …, narozeného …, je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem …, narozeného … v …, bytem v ….

II. Osvojenec ponese příjmení ** …**.

III. Osvojitel …, narozený …, bytem …, syn …, rozené … , narozené … a …, narozeného … bude uveden v matrice narozených jako otec osvojence, namísto …, narozeného … .

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.