2.04.09.  § 74/2 - Návrh na zahájení řízení o nezrušitelné osvojení nezletilého dítěte jako společného dítěte manžely

§ 63 zákona o rodině

(1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí (§ 31 až 37b).

§ 66 zákona o rodině

(1) Jako společné dítě mohou někoho osvojit jen manželé.

(dále viz příslušná zákonná ustanovení u vzoru č. 2.04.01)

Osvojení nezrušitelné

§ 74 zákona o rodině

(1) Osvojení může být provedeno také tak, že soud na návrh osvojitele rozhodne, aby osvojitel byl zapsán v matrice místo rodiče osvojence.

(2) Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, a nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte.

(3) Toto osvojení nelze zrušit.

§ 75 zákona o rodině

Osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
a) … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

b) … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem tamtéž

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilé:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
trvale bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
zemřel dne …

Návrh na zahájení řízení o nezrušitelné osvojení nezletilého …, nar. …

počet stejnopisů:
(čtvermo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Navrhovatelé uzavřeli manželství dne … před … v … . Jak u navrhovatele, tak i u navrhovatelky se jedná o manželství prvé. Z tohoto manželství se dosud nenarodilo žádné dítě. Navrhovatelé jsou vedeni jako žadatelé o osvojení u …. Z rozhodnutí … ze dne … č.j. … navrhovatelé převzali dne … nezletilého …, narozeného … do předadopční péče.

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého …
- výslechem navrhovatelů
- rozhodnutím … ze dne … č.j. …o převzetí nezletilého … do předadopční péče .

II.

Po zvážení všech důsledků se oba navrhovatelé rozhodli, že chtějí nezletilého … osvojit jako společné dítě, a to nezrušitelně, tedy tak, aby navrhovatelé byli zapsáni v matrice místo matky a otce nezletilého … . Nezletilého máme od …, tj. více než tři měsíce ve své péči na naše vlastní náklady. Navrhovatelka je na mateřské dovolené a celodenně o něj pečuje. Navrhovatel, jenž pracuje jako … u … v … má dostatečné příjmy, aby rodinu zabezpečil i finančně. K nezletilému … jsme oba získali hluboký citový vztah a jsme schopni zajistit veškeré podmínky pro jeho výchovu. Navrhovatelé spolu s nezletilým užívají rodinný domek o velikosti … v …, k němuž máme právo … . V tomto domě má nezletilý vlastní pokoj.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelů
- zprávou zaměstnavatele navrhovatele … o příjmech navrhovatele
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

III.

Také nezletilý … k oběma navrhovatelům navázal silný citový vztah. Nezletilý je zdráv, rovněž zdravotní stav navrhovatelů je dobrý. Žádný z navrhovatelů nikdy nebyl soudně trestán.

Důkazy:
- zprávami o zdravotním stavu navrhovatelů
- zprávou o zdravotním stavu nezletilého …
- výslechem navrhovatelů
- výpisem z rejstříku trestů obou navrhovatelů

IV.

Matka nezletilého … udělila souhlas k nezrušitelnému osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům. Otec nezletilého zemřel dne … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého
- úmrtním listem otce nezletilého
- písemným souhlasem matky nezletilého k nezrušitelnému osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům, podaným před … v … dne … .

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, syn …, rozené …, narozené …, a otce …, narozeného … , je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem …, rozené …, narozené … v …, bytem v …, a …, narozeného …, bytem tamtéž.

II. Osvojenec ponese příjmení ** …**.

III. Osvojitel …, narozený …, bytem …, syn …, rozené … , narozené … a …, narozeného … bude uveden v matrice narozených jako otec osvojence, namísto …, narozeného …, zemřelého … .

IV. Osvojitel …, rozená …, narozená …, bytem …, dcera …, rozené … , narozené … a …, narozeného … bude uvedena v matrice narozených jako matka osvojence, namísto …, rozené …, narozené … .

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.