2.05.01.  § 78 - Návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníka nezletilému dítěti (návrh na svěření nezletilého do poručnictví - návrh na ustanovení poručníka)

§ 78 zákona o rodině

Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilého:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřela …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřel …

Návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníka nezletilému …, narozenému …

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil dne … v manželství … a … . Oba rodiče nezletilého … tragicky zemřeli při … dne … . Navrhovatelka je sestrou zemřelé matky nezletilého … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- úmrtními listy rodičů nezletilého …
- rodnými listy zemřelé matky nezletilého a navrhovatelky
- výslechem navrhovatelky

II.

Navrhovatelka měla s rodinou své sestry, matky nezletilého …, vždy velmi dobré vztahy a byla s nimi v úzkém kontaktu. Nezletilý … mne má rád, v jeho mladším věku jsem jej často hlídala. O nezletilého od tragické nehody jeho rodičů osobně pečuji. Nezletilý bydlí u mne, je zde spokojený, po vzpamatování se z psychického šoku ze smrti svých rodičů navázal ke mně hluboký citový vztah. Žijeme spolu v mém bytě, jedná se o byt o velikosti …, … kategorie. V péči o nezletilého mi vypomáhají i mí rodiče, kteří mají nezletilého velmi rádi a rovněž on má velmi rád je.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- výslechem rodičů navrhovatelky …, bytem v … a …, bytem tamtéž
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

III.

Navrhovatelka má zato, že je schopna vykonávat funkci poručníka nezletilého … . Navrhovatelka pracuje jako … u … v … . Její současný příjem činí průměrně … Kč měsíčně. Zdravotní stav navrhovatelky i nezletilého … je dobrý, navrhovatelka nikdy nebyla soudně trestána.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- potvrzením o příjmech navrhovatelky
- výpisem z rejstříku trestů navrhovatelky

IV.

Na základě shora uvedených skutečností proto žádám, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, syn zemřelých …, rozené …, narozené …, a …, narozeného …, se svěřuje do poručenství …, narozené …, bytem v … , která je oprávněna a povinna nezletilého … vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.