2.05.02.  § 79/2 - Návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníků - manželů nezletilému dítěti (návrh na svěření nezletilého do poručnictví - návrh na ustanovení poručníků)

§ 78 zákona o rodině

Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů.

§ 79 zákona o rodině

(1) Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče. Nebyl-li nikdo takto doporučen, ustanoví soud poručníkem někoho z příbuzných a nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu.

(2) Poručníky nezletilého dítěte mohou být ustanoveni i manželé.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelé:
a) … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

b) … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

zákonní zástupci nezletilého:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřela …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřel …

Návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníků nezletilému …, narozenému …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil dne … v manželství … a … . Oba rodiče nezletilého … tragicky zemřeli při … dne … . Navrhovatelé uzavřeli manželství dne … . Z manželství navrhovatelů se dosud nenarodilo žádné dítě. Navrhovatelé jsou sestrou a švagrem zemřelé matky nezletilého … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- úmrtními listy rodičů nezletilého …,
- rodnými listy zemřelé matky nezletilého a navrhovatelky
- oddacím listem navrhovatelů
- výslechem navrhovatelů

II.

Navrhovatelé měli s rodinou sestry navrhovatelky, matky nezletilého …, vždy velmi dobré vztahy a byli s nimi v úzkém kontaktu. Nezletilý … má navrhovatele rád, v jeho mladším věku jsem jej navrhovatelé často hlídali. O nezletilého od tragické nehody jeho rodičů osobně oba navrhovatelé pečují. Nezletilý bydlí u navrhovatelů, je zde spokojený, po vzpamatování se z psychického šoku ze smrti svých rodičů navázal k oběma navrhovatelům hluboký citový vztah. Navrhovatelé žijí s nezletilým … spolu v jejich bytě, jedná se o byt o velikosti …, … kategorie. V péči o nezletilého navrhovatelům v případě potřeby občas vypomáhají i rodiče navrhovatelů, kteří mají nezletilého velmi rádi a rovněž on má velmi rád je.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelů
- výslechem rodičů navrhovatelky a navrhovatele …, bytem v … a …, bytem tamtéž
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí

III.

Navrhovatelé mají zato, že jsou schopni vykonávat funkci poručníků nezletilého … . Navrhovatelka pracuje jako … u … v … . Její současný příjem činí průměrně … Kč měsíčně. Navrhovatel pracuje jako … u … v … . Jeho současný příjem činí průměrně … Kč měsíčně. Zdravotní stav obou navrhovatelů i nezletilého … je dobrý, navrhovatelé nikdy nebyli soudně trestána.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelů
- potvrzením o příjmech navrhovatelů
- výpisem z rejstříku trestů navrhovatelů

IV.

Na základě shora uvedených skutečností proto navrhovatelé žádají, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Nezletilý …, narozený …, syn zemřelých …, rozené …, narozené …, a …, narozeného …, se svěřuje do poručenství …, narozené …, bytem v … , a …, narozeného …, bytem tamtéž, kteří jsou oprávněni a povinni nezletilého … vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.