2.05.03.  § 80/4 - Návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu směřujícího k nakládání s majetkem nezletilého dítěte - poručence - v neběžné záležitosti (schválení právního úkonu za nezletilého poručence v neběžné záležitosti)

§ 80 zákona o rodině

(4) Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
poručník nezl. …, narozeného …
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřela …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
zemřel …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu za nezletilého poručence …, nar. …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Rodiče nezletilého zemřeli dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byl navrhovatel ustanoven poručníkem nezletilého … .

Důkaz:
- úmrtními listy rodičů nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …

II.

V rámci řízení o dědictví po zemřelých rodičích nezletilého …, vedeného u Okresního soudu v ..., nabyl nezletilý usnesením výše uvedeného soudu ze dne ... č.j. ... do svého výlučného vlastnictví nemovitosti - pozemek parc. č. …, zastavěná plocha o výměře ... s domem č. org. ... na pozemku zapsaným na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v … a … s pozemkem parc. č. …, zapsaný na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v … .

Důkaz:
- usnesením Okresního soudu v ... ze dne … č.j. ... s vyznačenou doložkou právní moci
- výpisem z katastru nemovitostí ze dne … ,

III.

Dne ... o koupi výše uvedených nemovitostí projevil zájem … . Odhadní cena nemovitostí činí dle znaleckého posudku ze dne … vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika ... … Kč, kteroužto částku dokonce o … Kč vyšší je kupující ochoten zaplatit. Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou vzdáleny cca … km od místa bydliště nezletilého …, tento je t.č. ještě předškolního věku a nemůže je tedy z tohoto důvodu pravidelně užívat a udržovat v řádném stavu, jevil se poručníkovi nezletilého … prodej nemovitostí pro nezletilého výhodným a jménem nezletilého jako jeho zákonný zástupce s výše uvedeným … uzavřel dne … kupní smlouvu o prodeji shora uvedených nemovitostí.

Důkaz:
- výslechem poručníka nezletilého …
- kupní smlouvou uzavřenou dne … mezi ... a ...
- znaleckým posudkem z oboru ekonomika ... ze dne … .

IV.

S ohledem na to, že v daném případě je k nakládání s nemovitostmi nezletilého třeba schválení takovýchto právních úkonů soudem, když jakékoliv rozhodnutí poručníka týkající se nezletilého v podstatné věci vyžaduje schválení soudem, jménem nezletilého jeho poručník žádá Okresní soud v … , aby po provedeném řízení vynesl tento


r o z s u d e k:

I. Soud za nezletilého …, narozeného dne …, schvaluje kupní smlouvu, uzavřenou dne ... mezi ... a ..., jíž došlo k prodeji nemovitostí nezletilého …, a to pozemku parc. č. …, zastavěná plocha o výměře ... s domem č. org. ... na pozemku zapsaným na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v … a … s pozemkem parc. č. …, zapsaný na L.V. č. … pro katastrální území … u katastrálního úřadu v …, a to panu …, nar. …, r.č. …, bytem …, za cenu … Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpisy navrhovatelů …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.