2.05.04.  § 82/1 - Návrh na zahájení řízení o zproštění poručníka poručenství k nezletilému dítěti

§ 82 zákona o rodině

(1) Soud zprostí poručníka poručenství na jeho návrh.

(2) Soud poručníka odvolá, jestliže se stane pro výkon funkce poručníka nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

rodiče nezletilého
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřela …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřel …

Návrh na zahájení řízení o zproštění poručníka poručenství k nezletilému …, narozenému …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil dne … v manželství … a … . Oba rodiče nezletilého … tragicky zemřeli při … dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla navrhovatelka, sestra zemřelé matky nezletilého …, ustanovena poručníkem nezletilého … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- úmrtními listy rodičů nezletilého …,
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …

II.

Navrhovatelka vykonávala funkci poručníka nezletilého … se vší odpovědností, kterou tato funkce ve vztahu k nezletilému vyžaduje. Dne … došlo při … ke zranění navrhovatelky, po kterém se navrhovatelka stala plně invalidní a pohybuje se pouze pomocí … . Navrhovatelka sama v tomto smyslu potřebuje pomoc při obstarávání běžných záležitostí a není z tohoto důvodu již schopna dostáti všem povinnostem vyplývajícím z její funkce poručníka nezletilého. V péči o nezletilého .. mi v této souvislosti vypomáhala i má sestra paní …, jež vyjádřila souhlas s případným ujmutím se funkce poručníka nezletilého … poté, co bych jí byla zproštěna

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- výslechem sestry navrhovatelky …, bytem v …
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- lékařskou zprávou o charakteru zdravotního postižení navrhovatelky

III.

Navrhovatelka má zato, že již není schopna vykonávat funkci poručníka nezletilého … . Na základě shora uvedených skutečností proto žádá, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. …, rozená …, narozená …, bytem … se zprošťuje poručenství nad nezletilým …, narozeným …, synem zemřelých …, rozené …, narozené …, a …, narozeného … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.