2.05.05.  § 82/2 - Návrh na zahájení řízení o odvolání poručníka nezletilého dítěte z jeho funkce

§ 82 zákona o rodině

(2) Soud poručníka odvolá, jestliže se stane pro výkon funkce poručníka nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

rodiče nezletilého
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřela …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřel …

poručník nezletilého …
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o odvolání poručníka nezletilého …, narozeného … z jeho funkce

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Nezletilý … se narodil dne … v manželství … a … . Oba rodiče nezletilého … tragicky zemřeli při … dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla …, narozená …, sestra zemřelé matky nezletilého …, ustanovena poručníkem nezletilého … . Navrhovatelka je sestrou zemřelého otce nezletilého … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- úmrtními listy rodičů nezletilého …,
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …
- rodnými listy navrhovatelky a zemřelého otce nezletilého

II.

Paní …, poručník nezletilého …, vykonávala funkci poručníka podle mého názoru nedbale a neodpovědně. Nezletilý v době poručenství paní …, jež ho měla i v osobní péči, se … začal dopouštět …, přičemž paní … nebyla schopna nezletilého v jeho počínání usměrnit. Pokud je známo navrhovatelce, poručník nezletilého … také nedbale hospodařila s majetkem nezletilého, což se projevilo např. tak, že pokud jde o dědictví nezletilého po jeho rodičích, rozsah jeho jmění se postupem času očividně zužuje, aniž by naopak, jak by k tomu byla mnohá příležitost, bylo toto naopak zhodnocováno. Laxní vztah poručníka … k nezletilému … vyvrcholil dle navrhovatelky tím, že … Dne … byla paní …, poručník nezletilého pravomocně odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání … měsíců s podmíněným odkladem tohoto trestu ne … roků, a to za majetkovou trestnou činnost.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- výslechem poručníka nezletilého paní …, bytem v …
- zprávou orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- zprávou o stavu majetku podanou poručníkem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …

III.

Navrhovatelka má zato, že …, narozená …, již není schopna vykonávat funkci poručníka nezletilého …, když tato svým způsobem života přestala skýtat záruku řádného výkonu této funkce. Na základě shora uvedených skutečností proto žádá, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. …, rozená …, narozená …, bytem … se odvolává z funkce poručníka nad nezletilým …, narozeným …, synem zemřelých …, rozené …, narozené …, a …, narozeného … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.