2.05.06.  § 83 - Návrh na zahájení řízení o ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti (návrh na ustanovení opatrovníka pro konkrétní právní úkon)

§ 83 zákona o rodině

(1) Vedle případu střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů navzájem (§ 37 odst. 1), ohrožení majetkových zájmů dítěte (§ 37b), omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 2) a řízení o osvojení (§ 68b) ustanoví soud opatrovníka též v případech, kdy je to v zájmu dítěte z jiných důvodů třeba.

(2) V takových případech lze ustanovit opatrovníkem i orgán sociálně-právní ochrany dětí.

§ 84 zákona o rodině

Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z hlediska účelu, pro který byl opatrovník ustanoven, aby ochrana zájmů nezletilého byla plně zajištěna.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
zemřel …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o ustanovení opatrovníka nezletilému …, narozenému … pro konkrétní právní úkon

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo rozhodnuto o vypořádání dědictví po zemřelém otci nezletilého … . Dle tohoto usnesení se navrhovatelka a nezletilý … stali společnými vlastníky nemovitostí …, ev. č. …, se stavební parcelou a zahradou v obci …, okres … . navrhovatelka hodlá svojí část nemovitosti nezletilému darovat, avšak je si vědoma toho, že při právním úkonu darování by došlo ke kolizi mezi zájmy navrhovatelky a jejího syna nezletilého … .

Důkazy:
- usnesením Okresního soudu v … ze dne … č.j. … .

II.

Vzhledem k tomu, že funkci opatrovníka není v našem okolí nikdo ochoten vykonávat, nezbývá než navrhnout k pověření výkonu funkce opatrovníka nezletilému … pro tento případ příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, který by nezletilého při tomto právním úkonu zastoupil.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal toto

u s n e s e n í:

I. Soud ustanovuje nezletilému …, narozenému …, opatrovníka v osobě … v …, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a to pro uzavření darovací smlouvy mezi matkou nezletilého …, narozenou … a nezletilým, týkající se nemovitosti …, ev. č. …, se stavební parcelou a zahradou v obci …, okres … .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.