3.01.01.  § 85 - Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého …, narozeného …

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého …, narozeného …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Rozsudkem Okresního soudu v… č.j. … ze dne …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů nezletilého ... rozvedeno, nezletilý … byl svěřen do výchovy navrhovatelky a otci … bylo stanoveno výživné ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro nezletilého … došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má navrhovatelka za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo otci nezletilého … vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídala odůvodněným potřebám nezletilého …, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce nezletilého. pokud jde o nezletilého …, ten v současné době navštěvuje …, se studiem jsou spojeny náklady sestávající z hrazením …, dále s úhradou … a v neposlední řadě též úhrada … . U nezletilého dále vznikají další náklady v souvislosti s … . Kromě toho se nezletilý zajímá též o …, navštěvuje … . Nezletilý se věnuje též …, chodí …, má … (atp.)

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- popř. výslechem nezletilého …
- potvrzením o …
- účtenkou za …
- zprávou ... (atp.)

III.

Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo taktéž na straně otce nezletilého. Ten v současné době pracuje jako … u … v … . Navrhovatelce je známo, že otec nezletilého si v … pořídil …, dále vlastní … a užívá … . Otec nezletilého v současné době bydlí v … . Přes zřejmý značný nárůst příjmů na straně otce nezletilého tento nezletilému platí výživné ve stále stejné výši, stýká se s ním velmi nepravidelně, neboť údajně je pracovně velmi zaneprázdněn, mimo výživné nezletilému ničeho neposkytuje.

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého
- daňovým přiznáním otce nezletilého za roky … a …
- výpisem z katastru nemovitostí ... (atp.)

IV.

Pokud jde o navrhovatelku a její majetkovou situaci, zde došlo také k určitým změnám, kdy došlo k poklesu příjmů navrhovatelky, a to z důvodů … . V současné době dosahuje navrhovatelka ve svém zaměstnání výdělku … hrubého měsíčně, pracuje jako … u … v … . Pokud jde o výdaje vynakládané na společnou domácnost navrhovatelky, kteroužto vede tato pouze s nezletilým, tyto se v současné době pohybují okolo … a sestávají z ... .

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- zprávou zaměstnavatele navrhovatelky o jejích příjmech

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhovatelka žádá, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a kterým bylo naposled otci nezletilého …, narozeného … stanoveno výživné pro nezletilého … ve výši … Kč měsíčně se mění tak, že se toto výživné zvyšuje z částky ... Kč na částku … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám matky nezletilého a to s účinností od … .

II. Nedoplatek na výživném, vzniklý zvýšením výživného, za dobu od ... do ... v celkové částce ... Kč je otec nezletilého ... povinen uhradit k rukám matky nezletilého v ... splátkách po ... Kč splatných spolu s běžným výživným, počínaje měsícem ..., a to pod ztrátou výhody splátek.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.