3.01.02.  § 86/1 - Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu nežijí

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

§ 86 zákona o rodině

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (§ 50).

§ 50 zákona o rodině

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilého …, nar. …, jehož rodiče spolu nežijí a dohodli se o úpravě výchovy nezletilého

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství navrhovatelky a …, které jsme uzavřeli dne … před … v …, se narodil dne … nezletilý …, toho času bytem u … .

Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem nezletilého …
- výslechem účastníků řízení

II.

S otcem nezletilého jsme vedli společnou domácnost až do měsíce … roku … , kdy otec nezletilého tuto společnou domácnost opustil a od této doby mi prakticky přestal přispívat na nezletilého; zpočátku mi sice určité částky poskytoval, tyto však byly velmi nedostatečné a nepravidelné. Posléze mi otec nezletilého přestal v měsíci … na nezletilého přispívat jakkoliv. Příjmy otce nezletilého jsou přitom jistě značně vysoké, neboť pracuje jako … u … v … . Není mi známa přesná výše příjmů otce nezletilého ani jeho majetkové poměry. Jinou vyživovací povinnost, kromě vzájemné ke mně a k nezletilému … otec, pokud je mi známo, nemá. Můj měsíční průměrný příjem činí … Kč, jiné příjmy ani výnosy z majetku nemám. Kromě vyživovací povinnosti vzájemné k mému manželovi a k nezletilému … jinou vyživovací povinnost také nemám. Já se po celou dobu o nezletilého … osobně starám a zajišťuji veškeré jeho potřeby. S otcem nezletilého jsme se byli zatím schopni dohodnout pouze na tom, komu by měl být nezletilý prozatím svěřen do výchovy.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatelů o příjmech rodičů nezletilého

III.

Pokud jde o nezletilého …, ten je zdráv navštěvuje v současné době … . V souvislosti s jeho zdravotním stavem a s navštěvováním … žádné mimořádné náklady nevznikají. Nezletilý je však ve věku blízkém věku dospívání, kdy velmi rychle roste, s tím souvisí velká spotřeba jídla a nutnost často obměňovat oblečení a obuv. Nezletilý také sportuje, chodí …, pravidelně …, navštěvuje také …, za což jsem platila poplatek … Kč. Dále jsem nezletilému musela pořídit … a … . Nezletilý má rád …, navštěvuje také …, někdy i … . V této souvislosti jsem vynaložila … Kč na …, dále … .

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého …
- doklady o …
- potvrzením o úhradě …

VI.

Vzhledem k tomu, že s otcem nezletilého … nežijeme ve společné domácnosti a poměry nezletilého … nejsou upraveny, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Otec nezletilého … je povinen platit nezletilému … na jeho výživu měsíčně částku … Kč, splatnou vždy nejpozději do … dne v měsíci předem k rukám matky nezletilého, počínaje dnem … .

II. Dluh na výživném za dobu od … do … v částce … Kč je otec nezletilého povinen nezletilému zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách po … Kč, splatných spolu s běžným výživným k rukám matky nezletilého, a to pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé z nich ve lhůtě její splatnosti.

Soud schvaluje tuto d o h o d u rodičů nezletilého … :

III. Nezletilý …, narozený …, bytem v …, se svěřuje do výchovy matky.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.