3.01.03.  § 86/2 - Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu žijí

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

§ 86 zákona o rodině

(1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (§ 50).

(2) Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem tamtéž

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilého …, narozeného …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z nesezdaného soužití navrhovatelky a … se dne … narodil nezletilý … . Všichni žijeme ve společné domácnosti v … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- výslechem rodičů nezletilého … .

II.

Soužití rodičů nezletilého bylo spokojené až do …, kdy otec nezletilého postupně přestal navrhovatelce přispívat na výživu nezletilého, a to od .. zcela. Tento svůj postoj otec nezletilého zdůvodnil tím, že jeho příjmy …, zatímco příjmy navrhovatelky naopak … . Je sice pravdou, že otec nezletilého má syna rád, věnuje se mu podle svých možností, a také nezletilý je na otce velmi vázán. Otec na jeho potřeby však přispíval zprvu nedostatečně a posléze v měsíci … přestal přispívat zcela. Měsíční příjem navrhovatelky však není tak vysoký, aby tato mohla všechny potřeby nezletilého … zajistit pouze ze svého výdělku, neboť tento činí … Kč čistého měsíčně. Pokud jde o otce nezletilého, je sice pravdou, že jeho příjmy jsou nižší, ale i tak přitom vydělává … Kč čistého měsíčně a kromě toho má ještě další příjem z … ve výši … Kč měsíčně. Jinou vyživovací povinnost, kromě k nezletilému … otec, pokud je mi známo, nemá.

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého …,
- zprávami zaměstnavatelů o výši příjmů rodičů nezletilého …,

III.

Pokud jde o nezletilého …, ten je zdráv navštěvuje v současné době … . V souvislosti s jeho zdravotním stavem a s navštěvováním … žádné mimořádné náklady nevznikají. Nezletilý je však ve věku blízkém věku dospívání, kdy velmi rychle roste, s tím souvisí velká spotřeba jídla a nutnost často obměňovat oblečení a obuv. Nezletilý také sportuje, chodí …, pravidelně …, navštěvuje také …, za což jsem platila poplatek … Kč. Dále jsem nezletilému musela pořídit … a … . Nezletilý má rád …, navštěvuje také …, někdy i … . V této souvislosti jsem vynaložila … Kč na …, dále … .

Důkazy:
- výslechem rodičů nezletilého …
- doklady o …
- potvrzením o úhradě …

IV.

Protože mám zájem na udržení našeho soužití s otcem nezletilého a tedy i rodiny, zejména s ohledem na nezletilého …, nechci naše problémy řešit rozlukou našeho soužití. Jsem však přesvědčena, že stanovení výživného otci přispěje k vyjasnění našich vztahů, a proto žádám, aby soud po provedené řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Otci …, narozenému …, soud stanovuje výživné pro nezletilého …, narozeného …, ve výši … Kč měsíčně, a to s účinností od …, které je otec povinen platit vždy do … dne každého měsíce předem, a to k rukám matky nezletilého.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.