3.01.04.  § 86/3 - Žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 86 zákona o rodině

(3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě …, narozenou …

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně se narodila dne … za trvání manželství … a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů.

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Žalobkyně je dcerou žalovaného. Po rozvodu rodičů žalobkyně tato zůstala bydlet u matky, která také dobrovolně plnila a plní vyživovací povinnost ke mně. Žalovaný až do … dobrovolně plnil ke mně vyživovací povinnost ve výši … Kč měsíčně. V měsíci … roku … vznikly kvůli dalšímu studiu žalobkyně mezi touto a žalovaným rozepře ohledně dalšího plnění výživného ze strany otce žalobkyně k žalobkyni. Poté žalovaný již žalobkyni na její výživu neposkytl ničeho. Žalobkyně není sama výdělečně činná, protože studuje na … obor ., a to v řádném denním studiu. Žalobkyně nevlastní žádný majetek. Vzhledem k tomu, že je žalobkyně v posledním ročníku výše uvedené školy, intenzivně pracuje na … práci a připravuje se na závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu si žalobkyně nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem. Matka žalobkyně pracuje jako … u … v …, kde dosahuje průměrného měsíčního příjmu … Kč. Matka žalobkyně této poskytuje vše co potřebuje, jako bydlení, stravu i kapesné. Žalovaný pracuje jako … u … v … a jeho příjem by měl činit průměrně nejméně … Kč měsíčně. Žádnou jinou vyživovací povinnost než k žalobkyni žalovaný nemá.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,
- zprávou zaměstnavatelů matky a otce žalobkyně o jejich příjmech
- potvrzením o studiu žalobkyně

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný neplní dobrovolně vyživovací povinnost k žalobkyni, tato navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen platit žalobkyni na její výživu měsíčně částku … Kč, splatnou vždy nejpozději do … dne v měsíci předem, počínaje dnem … .

II. Dluh na výživném za dobu od … do … v částce … Kč je žalovaný povinen žalobkyni zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách po … Kč, splatných spolu s běžným výživným, a to pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé z nich ve lhůtě její splatnosti.

III. Žalovaný je povinen žalobkyni nahradit náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.