3.01.05.  § 87/1 - Žaloba o stanovení výživného dětí k rodičům

§ 87 zákona o rodině

(1) Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují.

(2) Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro …, narozenou …, matku zletilé dcery

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

V roce … jsem uzavřela manželství s …, který zemřel dne … . Z našeho manželství se narodilo jedno dítě, a to dne … žalovaná. O žalovanou jsem řádně pečovala a poskytovala ji výživu až do doby, kdy tato byla schopna se sama živit. V ... jsem měla autonehodu, při níž jsem utrpěla ..., v důsledku čehož jsem nyní téměř nepohyblivá.

Důkazy:
- oddacím listem
- úmrtním listem manžela žalobkyně
- rodným listem žalované
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou ....

II.

Rozhodnutím ... mi byl přiznán plný invalidní důchod, jenž v současné době činí … Kč. takováto výše mého jediného příjmu nepostačuje ke krytí všech mých potřeb, které jsou zvýšeny mým nepříznivým zdravotním stavem. Vzhledem k tomu, že dcera, jež dne … uzavřela manželství s …, z něhož se dosud nenarodilo žádné dítě, ani její manžel mi s ničím nepomáhají, jsem nucena neustále žádat své sousedy, aby mi pomohli s nákupem, praním prádla a tak podobně, za což jim platím částky …. až … Kč měsíčně. Kromě toho ... . Mé potřeby jsou dále ovlivněny tím, že ..., přičemž žalobkyně je nemajetná a nemá - vzhledem ke svému zdravotnímu stavu - ani možnost si svou životní úroveň vlastním přičiněním. Žalobkyně bydlí v …, s jehož užíváním jsou spojeny náklady sestávající z … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou o zdravotním stavu žalobkyně
- výslechem svědků … bytem ….
- rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení … ze dne ... o přiznání plného invalidního důchodu žalobkyni

III.

Žalovaná v současné době pracuje jako ... . Pokud jde o konkrétní příjmy žalované, tyto mi nejsou známy, předpokládám však, že životní úroveň její i celé její rodiny je velmi vysoká, neboť … . Žalovaná nemá v současné době již žádných dalších vyživovacích povinností.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatele žalované … o jejích příjmech

IV.

Přestože jsem kvůli své situaci opakovaně žádala žalovanou alespoň o minimální výživné, není mi ochotna dobrovolně ničím na mé potřeby přispívat. Proto mi nezbývá, než požádat Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaná je povinna platit žalobkyni výživné ve výši … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalobkyně, a to s účinností ode dne podání této žaloby.

II. Žalovaná je povinna žalobkyni nahradit náklady tohoto řízení.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.