3.02.01.  § 88/1 - Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti potomků k jejich předkům

§ 88 zákona o rodině

(1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

(2) Pokud potomci nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází tato povinnost na předky. Příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší.

(3) Stanoví-li soud výživné pro nezletilé dítě, platí ustanovení § 85a obdobně.

§ 89 zákona o rodině

Je-li několik povinných, kteří jsou příbuzní v témže stupni, plní každý z nich vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních.

§ 90 zákona o rodině

Právo na výživné přísluší oprávněným, jen pokud toho nutně potřebují.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobce osvobozen od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro …, narozenou …, babičku zletilého vnuka

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

V roce … jsem uzavřela manželství s …, který zemřel dne … . Z našeho manželství se narodilo jedno dítě, a to dne … otec žalovaného. O otce a posléze i o žalovaného jsem řádně pečovala a poskytovala jim výživu až do doby, kdy tito byli schopni se sami živit. V ... jsem měla autonehodu, při níž jsem utrpěla ..., v důsledku čehož jsem nyní téměř nepohyblivá.

Důkazy:
- oddacím listem žalobkyně
- úmrtním listem manžela žalobkyně
- rodným listem otce žalovaného
- rodným listem žalovaného
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou ....

II.

Rozhodnutím ... mi byl přiznán plný invalidní důchod, jenž v současné době činí … Kč. Takováto výše mého jediného příjmu nepostačuje ke krytí všech mých potřeb, které jsou zvýšeny mým nepříznivým zdravotním stavem. Vzhledem k tomu, že syn …, jenž dne … uzavřel manželství s …, z něhož se narodil žalovaný, mi s ničím nemůže pomoci, neboť je sám obdobně zdravotně postižen a pobírá plný invalidní důchod, jsem nucena neustále žádat své sousedy, aby mi pomohli s nákupem, praním prádla a tak podobně, za což jim platím částky …. až … Kč měsíčně. Kromě toho ... . Mé potřeby jsou dále ovlivněny tím, že ..., přičemž žalobkyně je nemajetná a nemá - vzhledem ke svému zdravotnímu stavu - ani možnost si svou životní úroveň zvýšit vlastním přičiněním. Žalobkyně bydlí v …, s jehož užíváním jsou spojeny náklady sestávající z … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou o zdravotním stavu žalobkyně
- lékařskou zprávou o zdravotním stavu syna žalobkyně
- výslechem svědků … bytem ….
- rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení … ze dne ... o přiznání plného invalidního důchodu žalobkyni
- rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení … ze dne ... o přiznání plného invalidního důchodu synovi žalobkyně

III.

Žalovaný je svobodný a v současné době pracuje jako ... . Pokud jde o konkrétní příjmy žalovaného, tyto mi nejsou známy, předpokládám však, že jeho životní úroveň je velmi vysoká, neboť … . Žalovaný nemá v současné době již žádných dalších vyživovacích povinností. Přestože jsem kvůli své situaci opakovaně žádala žalovaného alespoň o minimální výživné, není mi ochoten dobrovolně ničím na mé potřeby přispívat a odkazuje mne stále na pomoc svého otce, mého syna, jenž však pro svůj zdravotní stav mi není schopen jakkoliv finančně vypomoci a naopak je sám odkázán v určité míře na žalovaného.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatele žalovaného … o jeho příjmech

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, vzhledem k tomu, že alespoň částečné výživné poskytované ze strany žalovaného nutně potřebuji, nezbývá mi než požádat Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen platit žalobkyni výživné ve výši … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalobkyně, a to s účinností ode dne podání této žaloby.

III. Žalovaný je povinen žalobkyni nahradit náklady tohoto řízení.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.