3.02.02.  § 88/2 - Návrh na stanovení vyživovací povinnosti předků k nezletilým potomkům

§ 88 zákona o rodině

(1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

(2) Pokud potomci nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází tato povinnost na předky. Příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší.

(3) Stanoví-li soud výživné pro nezletilé dítě, platí ustanovení § 85a obdobně.

§ 89 zákona o rodině

Je-li několik povinných, kteří jsou příbuzní v témže stupni, plní každý z nich vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních.

§ 90 zákona o rodině

Právo na výživné přísluší oprávněným, jen pokud toho nutně potřebují.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Navrhovatel osvobozen od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

rodiče otce:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o stanovení vyživovací povinnosti prarodičům nezletilého …, narozeného … k nezletilému

počet stejnopisů:
(pětkrát)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Z manželství navrhovatelky a otce nezletilého se dne … narodil nezletilý … . Dne … bylo toto manželství rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … rozvedeno. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo v této souvislosti rozhodnuto o svěření nezletilého … pro dobu po rozvodu do výchovy matky a otci bylo stanoveno výživné v částce … Kč měsíčně.

Důkazy:
- rodným listem nezletilého …
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Zpočátku, a to konkrétně do … otec platil výživné na nezletilého v plné výši a včas. Od výše uvedené doby mi však otec na výživu nezletilého přestal jakkoliv přispívat, a to aniž by jakkoliv tento svůj postoj odůvodnil. Několikrát jsem se pokoušela otce nezletilého … kontaktovat a žádala jsem po něm plnění soudem stanoveného výživného, otec nezletilého, jenž v té době žil u svých rodičů však se mnou odmítal komunikovat a posléze se přestal zcela v místě svého bydliště u svých rodičů zdržovat. Otec nezletilého … je údajně bez pracovního poměru a i bez jakéhokoliv příjmu. Není mi známo, jaké jsou jeho majetkové poměry.Mám zato, že jinou vyživovací povinnost než k nezletilému … jeho otec nemá. Já jsem v současné době vzhledem k útlému věku nezletilého … na mateřské dovolené a pobírám pouze dávky státní sociální podpory. S nezletilým … žiji ve společné domácnosti se svou matkou, …, narozenou …, která je ve starobním důchodu a pomáhá mi v péči o nezletilého. Je mi známo, že rodiče otce nezletilého jsou v takové dobré sociální situaci, že jsou schopni na výživné pro svého vnuka - nezletilého … přispívat. Oba mi však na výživu nezletilého nikdy ničím nepřispěli, přestože jsem je s ohledem na jejich vysoké příjmy plynoucí z … mnohokrát žádala alespoň o částečné výživné na nezletilého.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- doklady o sociálních dávkách poskytovaných matce nezletilého …
- doklady o výši starobního důchodu …
- výslechem svědkyně - matky navrhovatelky …, bytem jako navrhovatelka
- výslechem rodičů otce nezletilého …, bytem … a …, bytem tamtéž

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s ohledem na to, že výživné nezletilý … nutně potřebuje vzhledem k jeho sociální situaci, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Prarodiče nezletilého …, narozeného …, ze strany otce, jsou povinni platit výživné na nezletilého … s účinností ode dne …, a to …, narozený …, bytem v …, částkou ve výši … Kč měsíčně, a …, narozená …, bytem tamtéž, částkou ve výši … Kč měsíčně, a to vždy do … dne v měsíci předem k rukám matky nezletilého.

II. Dluh na výživném za období od … do … v částce … Kč u babičky nezletilého a v částce … Kč u dědečka nezletilého jsou oba prarodiče povinni uhradit k rukám matky nezletilého v pravidelných měsíčních splátkách po … Kč, splatných spolu s běžným výživným, pod ztrátou výhody splátek.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.