3.03.01.  § 91/2 - Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti k manželovi

§ 91 zákona o rodině

(1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost.

(2) Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.

(3) Tato vyživovací povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobce osvobozen od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro …, narozeného …, manžela žalované

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Dne … jsem uzavřel manželství s žalovanou před … v…, z něhož se narodili dne … nezletilý … a dne … nezletilá … .

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení
- rodnými listy nezletilé … a nezletilého …
- výslechem účastníků řízení

II.

Vzhledem k tomu, že žalovaná získala lukrativní zaměstnaní u … v ... jako … a shodou okolností jsem bohužel v té době já sám zaměstnání ztratil, dohodli jsme se, že po dobu ... budu vzhledem k věku mladšího nezletilého … s tímto na rodičovské dovolené. Z tohoto důvodu pobírám v současné době pouze … ve výši … Kč měsíčně. Žádné jiné příjmy nemám, a to ani výnosy z vlastního majetku, z restitucí atp. Nezletilý … je v mé celodenní péči, kterou nyní zajišťuji výhradně já, nezletilá v současné době navštěvuje … .

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením České správy sociálního zabezpečení o … .

II.

Naše manželství bylo od počátku velmi konfliktní. V … se žalovaná začala čím dále tím častěji zdržovat pracovně v zahraničí a od ... , poté, co mezi námi došlo k silnému konfliktu, společnou domácnost žalovaná opustila a údajně se odstěhovala k .... Žalovaná mi od té doby dává peníze pouze na nezbytnou výživu nezletilých, a to v částkách ... Kč měsíčně. Dne … se žalovaná vrátila do společné domácnosti, nadále však plně zajišťuje pouze naše děti, zatímco mně neposkytuje ničeho a naopak si sama zvyšuje svou životní úroveň tím, že … . Pokud jde o mé vlastní výdaje, na ty mi žalovaná nechce přispívat nic. Přitom já sám potřebuji …, další mé výdaje jsou spojeny s … . S ohledem na svůj zdravotní stav musím dále vynakládat … . Pokud je mi známo, dosahovala přitom žalovaná ve svém zaměstnání v … kde pracuje jako … příjmu nejméně … Kč měsíčně. Jiných vyživovacích povinností žalovaná nemá. Její zdravotní stav je dobrý.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatele žalované o jejích příjmech
- dokladem o ...
- potvrzením o ....

III.

Vzhledem k tomu, že žalovaná neplní svoji zákonnou vyživovací povinnost a neposkytuje mi prostředky ani na zajištění základních životních potřeb, v důsledku čehož je naše životní úroveň velmi rozdílná, nezbývá mi než požádat Okresní soud v … , aby vynesl po provedeném řízení tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaná je povinna platit žalobci výživné ve výši … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalobce, a to s účinností ode dne podání této žaloby.

III. Žalovaná je povinna žalobci nahradit náklady tohoto řízení.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.