3.04.01.  § 92/1 - Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti rozvedeného manžela (žaloba na určení výživného rozvedeného manžela)

§ 92 zákona o rodině

(1) Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

(2) Tato povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobce osvobozen od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro …, narozenou …, dříve manželku žalovaného

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně dne … před … v … uzavřela manželství s žalovaným. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo toto manželství rozvedeno. Nezletilá …, narozená … , která se z manželství narodila, byla pro dobu po rozvodu svěřena do mé výchovy a žalovanému byla uložena povinnost přispívat na její výživu částkou ve výši … Kč měsíčně.

Důkazy:
- oddacím listem
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

S ohledem na to, že jsem od narození nezletilé … až do … byla s touto na mateřské dovolené, nemohu si nyní po skončení mateřské dovolené zajistit odpovídající zaměstnání. Pracuji tudíž zcela mimo svou kvalifikaci jako … na částečný úvazek s průměrným měsíčním výdělkem … Kč. S ohledem na mé výše uvedené příjmy se pohybuji na hranici životního minima a vlastním přičiněním si svou finanční situaci nemohu zlepšit, už jen s ohledem na nezletilou …, která je útlého věku a ač již navštěvuje …, vyžaduje stále péči nad rámec běžné péče o děti vyššího věku. Opakovaně jsem v této souvislosti žádala žalovaného, aby mi dobrovolně přispěl alespoň nějakou finanční částkou na mou výživu, ale tento toto odmítá s odkazem naq to, že již nejsme manželé a výživné na nezletilou … řádně a včas hradí. Současný průměrný příjem žalovaného přitom podle mých informací činí … Kč měsíčně, když žalovaný pracuje jako … u … v … . Kromě vyživovací povinnosti ke mně a našim dětem žádnou jinou vyživovací povinnost žalovaný nemá.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou Úřadu práce v …
- zprávou zaměstnavatele žalovaného o jeho příjmech

III.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem mi proto nezbývá než navrhnout, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na její výživu měsíčně částkou ve výši … Kč, splatnou vždy do … dne v měsíci předem, počínaje dnem podání této žaloby.

II. Dluh na výživném za dobu od … do … v částce … je žalovaný povinen uhradit žalobkyni v pravidelných měsíčních splátkách ve výši … Kč, splatných spolu s běžným výživným, pod ztrátou výhody splátek.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.