3.04.02.  § 93/1 - Žaloba o stanovení vyživovací povinnosti rozvedeného manžela (žaloba na určení výživného rozvedeného manžela) v rozsahu stejné životní úrovně

§ 92 zákona o rodině

(1) Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

(2) Tato povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

§ 93 zákona o rodině

(1) Soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely podle § 91 odst. 2. 

(2) Výživné podle odstavce 1 lze přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobce osvobozen od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro …, narozenou …, dříve manželku žalovaného

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně dne … před … v … uzavřela manželství s žalovaným. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jímž bylo manželství žalobkyně a žalovaného rozvedeno. Jak je zřejmé z odůvodnění tohoto rozsudku, žalobkyně s rozvodem manželství nesouhlasila. Příčinou rozvratu manželství účastníků tohoto řízení bylo především to, že žalovaný navázal novou známost s jinou ženou a s touto, poté, co se odstěhoval od žalobkyně, začal žít. Žalovaná se, jak je i zřejmé z výše uvedeného odůvodnění rozsudku, jímž bylo manželství účastníků tohoto řízení rozvedeno, se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílela. Z manželství mezi žalobkyní a žalovaným se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- oddacím listem
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla za trvání manželství se žalovaným …kráte těhotná, s ohledem na její rizikové těhotenství byla žalobkyně po dobu všech výše uvedených těhotenství, tj. celkem po dobu … let v pracovní neschopnosti a pečovala o společnou domácnost, již vedli se žalovaným. Žalobkyně v průběhu výše uvedené doby ztratila svou kvalifikaci …, což se nyní projevuje tím, že si žalobkyně nemůže přes veškeré úsilí zajistit ve spolupráci s Úřadem práce v … zaměstnání, jež by odpovídalo její původní kvalifikaci. Žalobkyně nyní pracuje na plný úvazek mimo svou kvalifikaci jako … u … v … . Zde dosahuje průměrného měsíčního výdělku ve výši … Kč. Rozvodem se žalovaným byla tedy žalobkyni způsobena závažná újma, neboť s ohledem na zánik společné domácnosti, již jsem vedla s žalovaným, mi radikálně poklesla má životní úroveň. Naproti tomu současný průměrný příjem žalovaného činí údajně kolem … Kč měsíčně a jeho životní úroveň je od životní úrovně žalobkyně radikálně odlišná, když žalovaný v současné době vlastní …, dále užívá … a své nové družce údajně zakoupil … . Kromě vyživovací povinnosti ke mně žalovaný žádnou jinou vyživovací povinnost nemá.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením o příjmu žalobkyně
- potvrzením o příjmu žalovaného
- zprávou z Úřadu práce …
( - další důkazy o prokázání závažné újmy vzniklé žalobkyni rozvodem se žalovaným)

III.

Vzhledem k tomu, že naše manželství bylo rozvráceno převážně porušením manželských povinností žalovaným a mně byla rozvodem způsobena závažná újma a nejsem schopna s ohledem na svou sociální situaci plně samostatně uspokojovat všechny své potřeby, navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na její výživu měsíčně částkou ve výši … Kč, splatnou vždy do … dne v měsíci předem, počínaje dnem podání této žaloby.

II. Dluh na výživném za dobu od … do … v částce … je žalovaný povinen uhradit žalobkyni v pravidelných měsíčních splátkách ve výši … Kč, splatných spolu s běžným výživným, pod ztrátou výhody splátek.

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.