3.05.1.  § 95/1 - Žaloba na stanovení příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce narozeného dítěte

§ 95 odst. 1 zákona o rodině

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na  úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i  na  úhradu nákladů spojených s  těhotenstvím a slehnutím.

Okresnímu soudu v ...... ( soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje; má-li bydliště na více místech, pak jsou příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem se tam zdržovat trvale; adresa viz seznam)

Žalobce:
........(jméno a příjmení)......................
bytem v ........(adresa bydliště)............

Žalovaný:
........(jméno a příjmení)......................
bytem v .........(adresa bydliště)...........

Žaloba na stanovení příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce nezletilého dítěte

(řízení je osvobozeno od soudního poplatku podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích)

Počet stejnopisů:
(dvojmo)

Přílohy:
- .... (označení příloh žaloby).........
- .....................................................
- .....................................................

I.

Dne ........... se mimo manželství účastníků řízení narodil z intimních styků mezi nimi nezletilý ........... . Otcovství k němu bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů dne ........... před ........... v ........... .

Důkaz:
- rodným listem nezletilého
- výslechem účastníků řízení

II.

Jsem svobodná matka, neboť žalovaný přes naše dlouhodobé soužití se mnou nebyl ochoten uzavřít sňatek. Poté, když žalovaný zjistil, že jsem těhotná, přerušil se mnou veškeré kontakty a odmítl přispět na výživu a na mé zvýšené náklady, vznikající během těhotenství a slehnutí. Dne ... učinil před ... v ... prohlášení o otcovství k nezletilému. Dne ........... jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, a od tohoto dne pobírám dávky v mateřství ve výši ........... Kč denně. Poté, kdy mi placená mateřská dovolená skončí, budu pobírat pouze rodičovský příspěvek ve výši ........... Kč měsíčně. Po dobu těhotenství a po porodu dítěte byly podstatně zvýšeny mé potřeby, neboť jsem ..........., další náklady spojené s těhotenstvím spočívaly v pořízení těhotenského oblečení a obuvi a ..., a to celkem v částce ........... .

Důkaz:
- výslechem účastníků
- doklady o platbách shora uvedených nákupů
- zprávou zaměstnavatele žalobkyně

III.

Žalovaný pracuje jako ..........., jeho příjmy mi nejsou přesně známy. Pokud je mi známo, je svobodný, nemá žádnou jinou vyživovací povinnost. Jeho vlastní životní úroveň je velmi vysoká, na což soudím z toho, že ...

Důkaz:
- výslechem účastníků řízení
- daňovým přiznáním žalovaného za rok ........... a ...........

Vzhledem k tomu, že mi žalovaný nepřispěl na mé zvýšené potřeby dobrovolně, nezbývá mi, než požádat Okresní soud v ..., aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na její výživu za období od ... do ... částku ... Kč, splatnou do ... dnů od právní moci tohoto rozsudku a za období od ... do ... je žalovaný povinen žalobkyni platit částku ... Kč měsíčně, splatných vždy do ... dne v měsíci předem k rukám žalobkyně. Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku ... Kč jako úhradu nákladů spojených s jejím těhotenstvím a slehnutím, a to do ... dnů od právní moci rozsudku.

V ...................... dne ................................


podpis navrhovatelky


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 22.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.