3.05.2. § 95/2 - Žaloba o zajištění úhrady příspěvku na výživu a příspěvku na úhrady některých nákl. neprovdané matce nezletilého dítěte, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni dle zvla. předpisu náležela mateřská dovolená

§ 95 zákona o rodině

(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

(2) K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená,10) může soud na návrh těhotné ženy uložit tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl předem.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobkyně osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o zajištění úhrady příspěvku na výživu a příspěvku na úhrady některých nákladů …, narozené …, neprovdané matce nezletilého dítěte, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Z intimních styků v měsíci ... uskutečněných mezi žalobkyní a žalovaným žalobkyně otěhotněla. V ... se žalobkyně přestěhovala do bytu žalovaného, kde společně oba bydleli až do …, kdy se žalobkyně z bytu žalovaného pro stále častější hádky odstěhovala. Pravděpodobný termín narození dítěte žalobkyni je … . Otcem tohoto dítěte je žalovaný, neboť s jiným mužem žalobkyně pohlavní styk v rozhodné době neměla. Otcovství k dítěti dosud nebylo určeno. Žalobkyně i žalovaný jsou svobodní.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařským potvrzením o těhotenství žalobkyně s uvedením předpokládaného data porodu

II.

Předpokládaný a plánovaný termínu porodu je stanoven na ... . S ohledem na výše uvedený termín porodu žalobkyně nastoupila dne … mateřskou dovolenou a pobírá peněžitou pomoc v mateřství ve výši … Kč měsíčně jako osamělá matka po dobu 37 týdnů, tj. od … do … Žalovaný žalobkyni přes její opakované žádosti dosud ničím finančně nepřispěl, a to ani na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím, ani na výživu žalobkyně nebo výživu očekávaného dítěte. Pokud se jedná o náklady na mou výživu, ... , dále ... . Za přiměřený příspěvek žalovaného na takto zvýšené náklady na  mou výživu považuje žalobkyně částku … Kč měsíčně, a to po dobu, kdy bude pobírat mateřské dávky a částku ... Kč měsíčně po dobu dalších ... měsíců, kdy bude pobírat pouze rodičovský příspěvek, celkem tedy částku … Kč. Na dopravu žalobkyně dosud vynaložila částku … Kč, na náklady spojené s  těhotenstvím a slehnutím, tedy zejména ošacení a obuv, žalobkyně zatím vynaložila částku … Kč za …, … Kč za … a předpokládá, že nejméně ještě částku … Kč bude žalobkyně nucena vynaložit, zejména na … . Dále musí žalobkyně zajistit základní výbavičku pro dítě, a to … . Žalobkyně se domnívá, že na dokoupení dalších nezbytných věcí bude muset vynaložit ještě částku … Kč. Vzhledem k výše uvedenému proto žalobkyně žádá, aby jí žalovaný přispěl jednou polovinou všech těchto nákladů, tj … Kč. Na zajištění výživy dítěte po dobu 37 týdnů po porodu bude nutné vynaložit alespoň částku … Kč. Od žalovaného v této souvislosti požaduji uhrazení poloviny výše uvedené částky, tj. ,… Kč.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením zaměstnavatele navrhovatelky
- doklady a účty o zaplacení dosud vynaložených nákladů výše specifikovaných

III.

Žalovaný je svobodný, nemá jiné vyživovací povinnosti a pokud je žalobkyni známo, jeho zdravotní stav je dobrý. Pracuje jako … u … v …, výše jeho platu žalobkyni není známa, ale jeho životní úroveň je zřejmě velmi vysoká, na což soudím z toho, že je žalovaný majitelem …, vlastní dále …, (atd.).

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatele o příjmech žalovaného

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem žalobkyně žádá Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vydal toto

u s n e s e n í:

I. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit na výživu částku ve výši … Kč, a to do … dnů od právní moci tohoto usnesení.

II. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím částku ve výši … Kč, a to do … dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit na náklady spojené s pořízením výbavičky pro dítě částku ve výši … Kč, a dále na výživné pro dítě po porodu částku ve výši … Kč, celkem tedy … Kč, a to do … dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni náhradu nákladů tohoto řízení.

V … dne …
podpis navrhovatelky


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.