3.06.01.  § 99/1 - Žaloba o stanovení příspěvku na výživu a příspěvku na některé náklady neprovdané matky nezletilého dítěte ( o určení výživy a náhrady nákladů neprovdané matky dítěte)

§ 95 zákona o rodině

(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

(3) Právo žádat úhradu nákladů podle odstavce 1 se promlčí ve třech letech ode dne slehnutí.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobkyně osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení příspěvku na výživu a příspěvku na některé náklady neprovdané …, narozené …, matky nezletilého …, narozeného

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Dne … se žalobkyni mimo manželství narodil z intimních styků s žalovaným nezletilý … . Otcovství k němu bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů dne … před … v … .

Důkazy:
- rodným listem nezletilého
- výslechem účastníků řízení

II.

Žalobkyně a žalovaný žili společně v … a vedli společnou domácnost, a to od … . Poté však, když žalovaný zjistil, že je žalobkyně těhotná, přerušil s ní veškeré kontakty a odmítl žalobkyni jakkoliv přispět na její výživu a na její zvýšené náklady, vzniknuvší během jejího těhotenství a slehnutí. Svoje otcovství k očekávanému dítěti však nepopřel a dne ... po narození nezletilého … učinil spolu s žalobkyní před ... v ... prohlášení o otcovství k nezletilému. Žalobkyně dne … nastoupila na mateřskou dovolenou, a od tohoto dne pobírá dávky v mateřství ve výši … Kč měsíčně. Poté, kdy tato placená mateřská dovolená skončí, tj. od … bude žalobkyně pobírat již pouze rodičovský příspěvek ve výši … Kč měsíčně. Po dobu těhotenství a po porodu dítěte byly podstatně zvýšeny potřeby žalobkyně, neboť tato …, další náklady vynaložené v souvislosti s těhotenstvím žalované spočívaly v pořízení těhotenského oblečení a obuvi a ..., a to celkem v částce … . po porodu vynakládala žalobkyně zvýšené náklady na svou stravu, neboť … . Celkově žalobkyně tedy vynaložila dosud v souvislosti s jejím těhotenstvím a slehnutím částku … Kč.

Důkazy:
- výslechem účastníků
- doklady o platbách shora uvedených nákupů týkajících se zvláštní výživy žalobkyně v souvislosti s jejím mateřstvím
- doklady o dalších nákladech vynaložených v souvislosti s těhotenstvím a slehnutím žalobkyně
- zprávou zaměstnavatele žalobkyně

III.

Žalovaný je svobodný, pracuje jako … u … v …, kde by měl jeho průměrný měsíční příjem dosahovat okolo … Kč, přesná výše jeho příjmů není žalobkyni přesně známa. Žalovaný nemá žádnou jinou vyživovací povinnost. Jeho vlastní životní úroveň je velmi vysoká, na což soudím z toho, že ...

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- zprávou zaměstnavatele žalovaného o jeho příjmech

IV.

Vzhledem k tomu, že mi žalovaný nepřispěl na mé zvýšené potřeby dobrovolně, nezbývá mi, než požádat Okresní soud v ..., aby po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na její výživu za období od (nejdříve od počátku těhotenství a nejpozději ode dne porodu) ... do (nejvýše dva roky) ... částku ... Kč, splatnou do ... dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na její výživu za období od ... do ... pravidelně měsíčně částkou ... Kč, splatnou vždy do ... dne v měsíci předem.

III. Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku ... Kč jako úhradu nákladů spojených s jejím těhotenstvím a slehnutím, a to do ... dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni náklady tohoto řízení , a to do .. dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.