3.06.02.  § 99/1 - Návrh na zahájení řízení o zrušení výživného pro nezletilého …, narozeného …

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

navrhovatel:
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem …

matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

nezletilá … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …

Návrh na zahájení řízení o zrušení výživného pro nezletilou …, narozenou …

počet stejnopisů:
(trojmo)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo manželství rodičů nezletilé …, narozené …, rozvedeno, nezletilá byla pro dobu po rozvodu svěřena do výchovy matky nezletilé a otci bylo stanoveno platit výživné na nezletilou … ve výši … Kč měsíčně k rukám matky nezletilé.

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Nezletilá absolvovala v roce … základní školu a začala následně studovat na … Přestože nezletilá tuto střední školu dosud neukončila, začala od ... pracovat u modelingové agentury ... jako modelka. Nezletilá v souvislosti s výkonem této činnosti údajně v současné době dosahuje příjmů již okolo ... Kč měsíčně. Navrhovatel má s ohledem na tuto skutečnost zato, že vzhledem k příjmu, kterého nyní nezletilá … dosahuje, je tato již schopna sama se živit a obstarávat svoje potřeby.

Důkazy:
- výslechem nezletilé …, bytem …
- potvrzením zaměstnavatele nezletilé … o výdělku nezletilé

III.

Na základě shora uvedených skutečností žádá navrhovatel Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne ... a jímž bylo též rozhodnuto o tom, že otec nezletilé … je povinen platit výživné pro nezletilou …, narozenou …, v částce … Kč měsíčně, se mění tak, že se vyživovací povinnost otce k nezletilé … s účinností od … zrušuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne…
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.