3.06.03.  § 99/2 - Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi

§ 92 zákona o rodině

(1) Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Žalobkyně osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích)

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti vůči rozvedenému manželovi

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Manželství žalobce a žalované bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … . Žalobce na základě rozsudku Okresního soudu v ..., ze dne ..., č.j..., jenž nabyl právní moci dne ..., hradí od … žalované výživné rozvedeného manžela měsíční částkou ... Kč.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Příjem žalobce v době rozhodování soudu o výživném pro žalovanou činil … . Současný příjem žalobce poklesl na … Kč měsíčně, neboť … . Naopak žalovaná v době rozhodování soudu o výživném pro ni nebyla nikde zaměstnána. Dne … žalovaná nastoupila do zaměstnání jako ... u … v ... . Její současný měsíční příjem by měl činit údajně okolo ... Kč měsíčně.

Důkazy:
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- potvrzení zaměstnavatele žalované o jejím příjmu
- potvrzení zaměstnavatele žalované o jejím příjmu

III.

Vzhledem k tomu, že žalovaná je v současné době již schopna se sama živit, nevidí žalobce již dále důvod, aby nyní i nadále přispíval na její výživu. S ohledem na výše uvedené proto navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k :

I. Povinnost žalobce platit žalované příspěvek na výživu, stanovená rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne ... č.j. …, jenž nabyl právní moci dne ..., se počínaje dnem ... zrušuje.

II. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náhradu nákladů tohoto řízení.

V ... dne ...
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.