3.06.04.  § 99/2 - Žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 86 zákona o rodině

(3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě …, narozenou …

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně se narodila dne … za trvání manželství … a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů. rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo žalovanému stanovena povinnost přispívat žalobkyni na její výživu měsíčně částkou … .

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

Po rozvodu rodičů žalobkyně tato zůstala bydlet u matky, která také dobrovolně plní vyživovací povinnost k žalobkyni. Žalobkyně není sama výdělečně činná, protože studuje na … obor ., a to v řádném denním studiu. Žalobkyně nevlastní žádný majetek.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením o studiu žalobkyně

III.

S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro žalobkyni došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má žalobkyně za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo žalovanému vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídala odůvodněným potřebám žalobkyně, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům žalovaného. Pokud jde o žalobkyni, ta v současné době, vzhledem k tomu, že je v posledním ročníku výše uvedené školy, intenzivně pracuje na … práci a připravuje se na závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu si žalobkyně nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem. Se studiem žalobkyně jsou spojeny náklady sestávající z hrazením …, dále s úhradou … a v neposlední řadě též úhrada … . Matka žalobkyně stále pracuje jako … u … v …, kde dosahuje průměrného měsíčního příjmu … Kč. Matka žalobkyně této poskytuje vše co potřebuje, jako bydlení, stravu i kapesné.

Důkazy:
- výslechem navrhovatelky
- popř. výslechem nezletilého …
- potvrzením o …
- účtenkou za …
- zprávou ... (atp.)

IV.

Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo podstatně taktéž na straně žalovaného. Ten v současné době pracuje jako … u … v … . Žalobkyni je známo, že žalovaný si v … pořídil …, dále vlastní … a užívá … . Žalovaný v současné době bydlí sám v … . Přes zřejmý značný nárůst příjmů na straně žalovaného tento žalobkyni platí výživné ve stále stejné výši, mimo výživné žalobkyni ničeho neposkytuje.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- daňovým přiznáním žalovaného za roky … a …
- výpisem z katastru nemovitostí ... (atp.)

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobkyně žádá, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a kterým bylo naposled žalovanému …, narozenému … stanoveno výživné pro žalobkyni zletilou … ve výši … Kč měsíčně se mění tak, že se toto výživné zvyšuje z částky ... Kč na částku … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalobkyně a to s účinností od … .

II. Nedoplatek na výživném, vzniklý zvýšením výživného, za dobu od ... do ... v celkové částce ... Kč je žalovaný ... povinen uhradit k rukám žalobkyně v ... splátkách po ... Kč splatných spolu s běžným výživným, počínaje měsícem ..., a to pod ztrátou výhody splátek.

III. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni náklady řízení do … dnů od právní moci rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.