3.06.05.  § 101/1 - Žaloba o snížení výživného pro zletilé dítě

§ 85 zákona o rodině

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 86 zákona o rodině

(3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.

§ 99 zákona o rodině

(1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

(2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k zrušení pouze na návrh.

Okresnímu soudu v … (adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště; viz seznam adres)

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o snížení výživného pro zletilé dítě …, narozenou …

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalovaná se narodila dne … za trvání manželství žalobce a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo žalovanému stanovena povinnost přispívat žalobkyni na její výživu měsíčně částkou … .

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.

S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro žalobkyni došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má žalobce za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo žalobci vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídala odůvodněným potřebám žalované, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům žalobce. Pokud jde o žalovanou, ta v současné době studuje ne … škole … v … . Zatímco po rozvodu rodičů žalované tato zůstala bydlet u matky, v současné době bydlí žalovaná sama v pronajatém bytě o velikosti … … kategorie. Jak je žalobci z vlastní zkušenosti známo, náklady spojené s užíváním takovéhoto bytu dosahují částky až … Kč. Pakliže žalovaná pro své studium uváděla žalobci, že si nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem, má žalobce informace o tom, že toto tvrzení žalované není pravdivé. Žalovaná totiž více než … při svém studiu pracuje na částečný úvazek jako … u … v … , což také vysvětluje to, že je schopna platit tak vysoké výše uvedené platby spojené se shora uvedeným bytem. Žalobci je také známo, že žalovaná si v … pořídila …, dále vlastní … a užívá … . U výše uvedeného zaměstnavatele by měla žalovaná dosahovat příjmu okolo … Kč.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením zaměstnavatele žalované o příjmech jež tato dosahuje
- výslechem svědka …, bytem …, pronajímatele shora uvedeného bytu v užívání žalované

III.

Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo podstatně taktéž na straně žalobce. Ten v současné době pracuje jako … u … v … , kde na rozdíl od předešlého zaměstnání dosahuje příjmu pouze ve výši … Kč. Žalovaný v současné době bydlí sám v …, kde pokud jde o náklady spojené s užíváním tohoto bytu, tyto činí … .

Důkazy:
- výslechem žalobce
- doklady o inkasu a platbách spojených s užíváním bytu žalobce

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobce žádá, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a kterým bylo naposled žalobci …, narozenému … stanoveno výživné pro žalovanou zletilou … ve výši … Kč měsíčně se mění tak, že se toto výživné snižuje z částky ... Kč na částku … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalované, a to s účinností od … .

II. Přeplatek na výživném, vzniklý snížením výživného za dobu od ... do ... v celkové částce ... Kč je žalovaná ... povinna uhradit k rukám žalobce v ... splátkách po ... Kč splatných vždy do … dne v měsíci, počínaje měsícem ..., a to pod ztrátou výhody splátek.

III. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobce …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.