1.01.04. - Žádost o povolení sňatku v zastoupení

§ 9 zákona o rodině

(1) Z důležitých důvodů může okresní úřad povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.

Bez poplatku

Navrhovatel: … (jméno a příjmení), narozený …, bytem …

Návrh na povolení sňatku v zastoupení (§ 9 odst. 1 zákona o rodině)

přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …

I.

Navrhovatel se spolu s … (jméno a příjmení druhého ze snoubenců), narozeným(ou) …, trvale bytem v …, rozhodli, že společně uzavřou manželství. Oba výše jmenovaní k tomuto rozhodnutí dospěli po odpovědném uvážení, vědomi si všech důsledků, a to nejen právních. K výše uvedenému rozhodnutí oba jmenované vede silná vzájemná citová náklonnost.

Důkazy:
- čestným prohlášením navrhovatele a … o tom, že spolu hodlají dne … před … v … vstoupit do stavu manželského

II.

Plánovaný datum sňatku, tj. …, na nějž jsme se s mým snoubencem (s mou snoubenkou) více než … připravovali, se však dostal do kolize s mojí nezbytnou a neodkladnou dlouhodobou pracovní cestou do zahraničí, a to konkrétně do … . S ohledem na to, že výše uvedený sňatek již není možno z časových důvodů uzavřít před mým odjezdem na výše uvedenou pracovní cestu, a dále také s ohledem na délku této cesty, která má činit až …, rozhodli jsme se i se snoubencem (snoubenkou), že naše manželství uzavřeme prostřednictvím mého zástupce, kterého ještě před mým odjezdem do zahraničí k tomuto úkonu zmocním zvláštní plnou mocí ve smyslu ustanovení § 9 zákona o rodině. S ohledem na to, že takto může být manželství uzavřeno pouze za předpokladu, že příslušný okresní úřad povolí, aby moje prohlášení o tom, že vstupuji spolu s … (jméno a příjmení druhého snoubence) bylo učiněno prostřednictvím zástupce, podávám tedy tímto návrh, aby Okresní úřad v … povolil, aby moje prohlášení o tom, že vstupuji do manželství s …, narozeným(ou) …, trvale bytem v …, učinil za mne můj zástupce, a to …, narozený(á) …, bytem v … .

Důkazy:
- potvrzením zaměstnavatele navrhovatele o vyslání na pracovní cestu
- vyjádření se budoucího zástupce … navrhovatele

III.

S ohledem na výše uvedené proto navrhuji, aby Okresní úřad v … vydal po provedeném řízení toto

r o z h o d n u t í:

Okresní úřad v … povoluje, aby prohlášení … (jméno a příjmení navrhovatele), narozeného …, trvale bytem …, o tom, že vstupuje do manželství s … (jméno a příjmení druhého snoubence), rozenou …, narozenou …, trvale bytem …, učinil dne … před … úřadem v … jeho zástupce, a to … (jméno a příjmení zmocněnce), narozený …, trvale bytem … .

V … dne …
podpis navrhovatele …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.1.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 20.3.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.