1.02.01. § 11/1 - Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného s vdanou ženou

§11 zákona o rodině

(1) Manželství nemůže být uzavřeno se  ženatým mužem nebo vdanou ženou; neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.
(2) K  výroku o  neplatnosti nedojde a takové manželství se stane platným, jakmile dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Okresnímu soudu v ...... (adresa soudu v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v  obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a  není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; adresa viz seznam)

kolek v hodnotě 1000 Kč

Žalobce:
........(jméno a příjmení)......................
bytem v ........(adresa bydliště)............

Žalovaná:
........(jméno a příjmení).........., rozená ...................
bytem v .........(adresa bydliště)...........

Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství

Počet stejnopisů:
(dvojmo)

Přílohy:
- .... (označení příloh žaloby).........
- .....................................................
- .....................................................

I.

Manželství žalobce a žalované bylo uzavřeno dne ......................... před Obecním (Městským, popř. Obvodním) úřadem v ................................. . Oba účastníci řízení mají české státní občanství. Poslední společné bydliště účastníků je v .................................... . Z manželství účastníků se nenarodily žádné děti.

Důkaz:
- oddacím listem účastníků řízení
- výslechem účastníků řízení

II.

Dle mých informací bylo dne ......................... zahájeno trestní řízení, vedené u ....................... pod sp. zn. .................... sdělením obvinění žalované pro trestný čin dvojího manželství podle § 210 tr. zákona, kterého se měla žalovaná dopustit tím, že za trvání svého předchozího manželství, uzavřeného s....,bytem ...,dne ..., tedy dne předcházejícímu dni uzavření manželství žalobce a žalované, tato uzavřela další manželství se mnou.

Důkaz:
- zpráva matriky .................... úřadu v .............................
- trestním spisem vedeným u ................... pod sp.zn. ..........................
- oddacím listem
- výslechem účastníků řízení

III.

Vzhledem k tomu, že moje manželství s žalovanou nebylo ke dni podání této žaloby rozvedeno, nezaniklo ani nebyla vyslovena jeho neplatnost, navrhuji, aby soud po provedeném řízení na základě výše uvedených skutečností vydal tento

r o z s u d e k :

I. Manželství žalobce ........................., nar. ..... a žalobkyně............, rozené ............., nar. ............., uzavřené dne ..................... před ....................... úřadem v ......................, se prohlašuje za neplatné.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 1.000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

V ...dne ....
podpis žalobce


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.