1.02.07. § 14/4 - Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jež byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo osobou, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům

§ 14 zákona o rodině

(4) Uzavře-li manželství osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům, vysloví soud neplatnost manželství i bez návrhu.

Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce; nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; viz seznam adres)

Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, rozená …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o vyslovení neplatnosti manželství, jež bylo uzavřeno osobou, která trpí duševní poruchou, jež by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům)

počet stejnopisů:
(dvojmo)

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.

Žalobkyně uzavřela s žalovaným manželství dne … před … v … .

Důkazy:
- oddacím listem účastníků řízení vystaveným … dne … .

II.

Žalobkyně i žalovaný mají státní občanství ČR. Poslední společné bydliště účastníků bylo v …. Z manželství účastníků se nenarodilo žádné dítě.

Důkazy:
- občanskými průkazy účastníků řízení
- výslechem účastníků řízení

III.

Nejpozději dne …, tj. … dnů před uzavřením manželství mezi účastníky řízení, byl žalovaný stižen duševní poruchou, spočívající v …, a projevující se zejména tím, že … . Manželství účastníků řízení bylo uzavřeno bez přivolení soudu.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou … ze dne …
- znaleckým posudkem ... ze dne ....

IV.

Duševní porucha u žalovaného se začala zřetelně projevovat teprve několik dnů po uzavření manželství. Rozhodnutím Okresního soudu v ... ze dne ... č. j. ...byl žalovaný s účinností od ... zbaven způsobilosti k právním úkonům. Z lékařské zprávy … ze dne … a ze znaleckého posudku ... ze dne ..., jež jsou součástí spisu, vedeného u výše uvedeného soudu pod sp. zn. ... však vyplývá, že podle příznaků v této zprávě a v tomto posudku specifikovaných trpěl žalovaný duševní poruchou, pro niž byl posléze zbaven způsobilosti k právním úkonům, již v době před uzavřením manželství se žalobkyní, a to nejpozději od ... . V současné době je zdravotní stav žalovaného takový, že již není slučitelný se společenským účelem manželství.

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- lékařskou zprávou … ze dne ….
- znaleckým posudkem ... ze dne ... .

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádá žalobkyně Okresní soud v …, aby po provedeném řízení vydal tento

r o z s u d e k:

I. Manželství žalobkyně …, rozené …, narozené …, a  žalovaného …, narozeného …, uzavřené dne … před … v …, se prohlašuje za neplatné.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …
podpis žalobkyně …


Název rubriky - Rodinné právo - vzory
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 25.2.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Miroslav Mlčák
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.